ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-investor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น investor, *investor*,

-investor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did that investor from Houston ever get back to us?ไม่ว่านักลงทุนจากฮุสตันเคย ได้รับกลับมาให้เรา?
Chief Investor by KIM Min Ki.Chief Investor by KIM Min Ki
Tell your rich-ass and your drunk-ass investor friends that I will be happy to pay them off.บอกพวกก้นของคนรวยและ ก้นของเพื่อนนักลงทุนขี้เหล้า ว่าฉันกำลังมีความสุข กับเงินที่พวกเค้าจ่ายมาให้เรา
But this investor seems to be quite picky.แต่ดูเหมือนว่านักลงทุนคนนี้จะค่อนข้างจูจี้
President, the investor is here.ท่านประธานค่ะ นักลงทุนมาถึงแล้วค่ะ
Is it acceptable for you to use informal language and threaten an investor this way?มันจะดีหรอที่คุณที่จะใช้คำหยาบคายขู่นักลงทุนด้วยวิธีนี้
Treat your investor well, please.กรุณารักษาผู้ลงทุนของคุณให้ดีด้วย
I have so much work, and on top of that the investor is interfering.ฉันมีงานเยอะแยะที่ต้องทำ, และงานที่เหนือชั้นที่สุดก็คือการแทรกแซงการลงทุนต่างๆ
There's currently an investor very interested in your work.นั่นเพราะว่ามีคนสนใจอยากร่วมลงทุน กับงานแสดงของคุณ
But then how did an investor suddenly appear?แต่ว่าทำไมจู่ถึงได้มีผู้ลงทุนโผล่มาได้ล่ะคะ
There are a couple of shell companies in between, but we finally traced it back to a corporation owned by an investor down here named Hernan Reyes.ถูกจดทะเบียนในชื่อบริษัท สองสามแห่งในระแวกนี้ แต่เราตรวจสอบย้อนกลับไปที่บริษัท เจ้าของคือนักลงทุน เฮอร์แนน เรย์เอส
Since I am the majority investor in this entire operation, it's within my power to fire you and put him in charge.ตั้งแต่ผมลงทุน\ ไปกับเรื่องทั้งหมดนี้ มันอยู่ในอำนาจของผมที่จะไล่คุณออก และนำเค้ามาแทนที่คุณ

-investor- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, 沃伦・巴菲特 / 沃倫・巴菲特] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway

-investor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベスター[, inbesuta-] (n) investor
インベスターリレーションズ[, inbesuta-rire-shonzu] (n) investor relations
不在投資家[ふざいとうしか, fuzaitoushika] (n) absentee investor (e.g. in real estate)
個人投資家[こじんとうしか, kojintoushika] (n) individual investor
外国人投資家[がいこくじんとうしか, gaikokujintoushika] (n) foreign investor
外国投資家[がいこくとうしか, gaikokutoushika] (n) foreign investor
機関投資家[きかんとうしか, kikantoushika] (n) institutional investor
海外投資家[かいがいとうしか, kaigaitoushika] (n) overseas investor
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi)

-investor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī na) EN: investor relation officer FR:
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā kh) EN: investor complaints FR:
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน[n. exp.] (khwām cheūa) EN: investor confidence FR: confiance des investisseurs [f]
นักลงทุน[n.] (naklongthun) EN: investor ; capitalist FR: investisseur [m]
นักลงทุนสัมพันธ์[n. exp.] (naklongthun) EN: Investor Relations (IR) FR:
ผู้ลงทุน[n.] (phūlongthun) EN: investor FR: investisseur [m]
ถุงเค้า[n.] (thungkhao) EN: gambling investor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -investor-
Back to top