ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intensive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intensive, *intensive*,

-intensive- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ICU (abbr.) หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต (คำย่อ intensive care unit) See also: หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or in the intensive care unit.หรือก็คงอยู่ในไอซียู
While rescuing him, two firemen from Dobong Station received burns and are currently in intensive care.ระหว่างการช่วยเหลือ นักดับเพลิงสองคน จากสถานีโดบองโดนไฟไหม้ และได้รับการพยาบาลเบื้องต้นแล้ว
No pulse and breathing. Take him straight to intensive care.กดแผลห้ามเลือด แล้วให้เพิ่มอีก 1 ลิตร
They placed it in a bassinet, were in the process of transferring it to an intensive care when they realized what was happening.พวกเขาเอาไปไว้ที่เปลเด็ก, แล้วก็เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของมัน ซึ่งเราต้องพยายามทำให้พวกเขาได้เข้าใจ
As well as intensive study of relative case work and existing literature.รวมทั้งศึกษาด้านความเชื่อมโยงในคดี และจากเอกสารต่าง ๆ
We got a call on the radio about a girl who was admitted to intensive care with her four-year-old son.เราได้รับทราบทางวิทยุ ว่ามีเด็กสาวเข้ามารักษา ในห้องฉุกเฉิน พร้อมลูกชายอายุ4ขวบ
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น
Go get a the fitness card and let the fitness instructor design an intensive training for you.ไปสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสซะ แล้วให้เจ้าหน้าที่เค้าออกแบบโปรแกรมการฝึกให้
Reports out of Salamanca now suggest that the President is out of intensive care.มีการรายงานจากซาลามานก้า ตอนนี้ท่านประธานาธิบดี พ้นขีดอันตรายแล้ว
He's in intensive care.ตอนนี้เขาอยู่ในห้องฉุกเฉิน
Both victims are in intensive careเหยื่อทั้งสองคนได้รับความดูแลเป็นอย่างดี
Let's just say I feel sorry for my dads 'cause they're probably going to have ipto d into my college fund to pay for intensive therapy.เอาเป็นว่าฉันรู้สึกผิดที่ต้องให้พ่อฉัน นำเงินค่าเรียนมหาลัย มาจ่ายค่าบำบัดอารมณ์

-intensive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
速成[sù chéng, ㄙㄨˋ ㄔㄥˊ, 速成] crash course; intensive course
集约[jí yuē, ㄐㄧˊ ㄩㄝ, 集约 / 集約] farming several crops in one location; intensive (farm production)
加护[jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, 加护 / 加護] intensive care (in hospital)
加护病房[jiā hù bìng fáng, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ ㄅㄧㄥˋ ㄈㄤˊ, 加护病房 / 加護病房] intensive care (in hospital)
特别护理[tè bié hù lǐ, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄏㄨˋ ㄌㄧˇ, 特别护理 / 特別護理] intensive care
特护区[tè hù qū, ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 特护区 / 特護區] intensive care department (of hospital)
精耕细作[jīng gēng xì zuò, ㄐㄧㄥ ㄍㄥ ㄒㄧˋ ㄗㄨㄛˋ, 精耕细作 / 精耕細作] intensive farming
精读[jīng dú, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ, 精读 / 精讀] intensive reading; peruse; perusal
精读课[jīng dú kè, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ ㄎㄜˋ, 精读课 / 精讀課] intensive reading course
重病特护[zhòng bìng tè hù, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ, 重病特护 / 重病特護] intensive care
重病特护区[zhòng bìng tè hù qū, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 重病特护区 / 重病特護區] intensive care department (of hospital)

-intensive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテンシブ[, intenshibu] (adj-na) intensive
データインテンシブ[, de-taintenshibu] (n) {comp} data intensive
資本集約[しほんしゅうやく, shihonshuuyaku] (n,adj-f) capital intensive
速成[そくせい, sokusei] (n,vs) intensive (short-term) training
集中治療室[しゅうちゅうちりょうしつ, shuuchuuchiryoushitsu] (n) intensive care unit; ICU
集中講座[しゅうちゅうこうざ, shuuchuukouza] (n) intensive course
集中講義[しゅうちゅうこうぎ, shuuchuukougi] (n) closely-packed series of lectures; intensive course
集約的[しゅうやくてき, shuuyakuteki] (adj-na) intensive
集約農業[しゅうやくのうぎょう, shuuyakunougyou] (n) intensive farming
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データインテンシブ[でーたいんてんしぶ, de-taintenshibu] data intensive

-intensive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบพัฒนา[adj.] (baēp phatth) EN: intensive FR: intensif
ห้อง ไอ.ซี.ยู. = ห้องไอซียู = ห้อง ICU[n. exp.] (hǿng Ai.Sī.) EN: Intensive Care Unit (ICU) ; Critical Care Unit (CCU) ; Intensive Therapy Unit ; Intensive Treatment Unit (ITU) FR:
หอผู้ป่วยหนัก[n. exp.] (hø phūpūay ) EN: intensive care unit (ICU) FR:
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ[n. exp.] (hø phūpūay ) EN: trauma intensive care unit (ICU) FR:
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion growth ; intensive growth FR:
เข้มข้น[adj.] (khemkhon) EN: rich ; strong ; thick ; intensive ; serious ; heavy ; concentrated ; at its height ; intense FR: concentré
แผนกผู้ป่วยหนัก[n. exp.] (phanaēk phū) EN: intensive care unit (ICU) FR: unité de soins intensifs [f]
ถี่[adj.] (thī) EN: frequent ; dense ; intensive ; thick ; closely spaced ; close together FR: fréquent ; intensif ; dense ; serré
ถี่ ๆ = ถี่ๆ[adj.] (thī-thī) EN: frequent ; dense ; intensive ; thick ; closely spaced ; close together FR: fréquent ; intensif ; dense ; serré

-intensive- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intensivstation {f}ICU : intensive care unit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intensive-
Back to top