ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-innumerable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น innumerable, *innumerable*,

-innumerable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today, life, our life, is just a link in a chain of innumerable living beings that have succeeded one another on Earth over nearly 4 billion years.ทุกวันนี้ ชีวิตของพวกเรา เป็นแค่ข้อต่อหนึ่ง ในห่วงโซ่แห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ ที่มีมายาวนานบนโลกเกือบ 4 พันล้านปี
Of all the innumerable possibilities, he has to walk into mine.มีที่ให้ไปมากมาย แต่เขาเลือกมาหาฉัน
There are innumerable witnesses!เป็นให้เหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
I've been married to that scoundrel for 26 years, and I have innumerable reasons for wanting to see him fail.ฉันแต่งงานกับ วายร้ายคนนั้นมาถึง 26 ปี และฉันมีเหตุผลมากมาย ที่ต้องการเห็นเขาล้มเหลว

-innumerable- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 层出不穷 / 層出不窮] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies

-innumerable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万難[ばんなん, bannan] (n) many obstacles; innumerable difficulties
千入[ちしお, chishio] (n) (arch) soaking in dye innumerable times
千変万化[せんぺんばんか, senpenbanka] (n,vs,adj-no) innumerable changes; infinite variety
恒河沙[ごうがしゃ;こうがしゃ(ik), gougasha ; kougasha (ik)] (n) (1) 10^52 (or 10^56); (2) innumerable
数知れない[かずしれない, kazushirenai] (exp,adj-i) countless; innumerable
数限りない[かずかぎりない, kazukagirinai] (adj-i) uncountable; innumerable

-innumerable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสงไขย[adj.] (asongkhai) EN: infinite ; innumerable ; incalculable ; countless FR:
นับไม่ถ้วน[adj.] (nap mai thū) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold FR: incommensurable ; incalculable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -innumerable-
Back to top