ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-innovation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น innovation, *innovation*,

-innovation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Culture, education, research and innovation are inexhaustible resources.วัฒนธรรม,การศึกษา, งานวิจัย และ นวัตกรรม คือทรัพยากรซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด
The latest innovation from Browning, this self detonating cartridge... offers the widest and deadliest spray available... from a full tracking, cornering coordinates.นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก บราวนิ่งส์ บรรจุเชื้อเพลิงจุดระเบิดได้เอง... ทำให้เกิดความเสียหาย กระจายเป็นวงกว้าง Nและร้ายแรงที่สุด
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร
And if I'm that pebble, then progress and innovation is the wave.และถ้าผมเป็นกรวดพวกนั้น ความก้าวหน้าและนวัตกรรมคือคลื่น
But in my view, the most revolutionary innovation of all to come to us from this ancient world was the idea that natural events were neither punishment nor reward from capricious gods.แต่ในมุมมองของฉันการ ปฏิวัตินวัตกรรมมากที่สุดของทั้งหมด ที่จะมาให้เราจากโลก โบราณนี้เป็นความคิดของ ว่าเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมชาติ ลงโทษหรือให้รางวัล
He's only had three years of schooling but his genius for innovation more than makes up for that.เขามีเพียงสามปีของการศึกษา, แต่พรสวรรค์ของเขาสำหรับ นวัตกรรมมากกว่าทำให้ขึ้นสำหรับการที่
And we have some new innovation that we can talk to you about later.เราจะฝากสิ่งนี้ไว้กับคุณ และเรายังมีนวัตกรรมใหม่ ที่จะคุยกับคุณ...

-innovation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, 孵化] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing)

-innovation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
技術革新[ぎじゅつかくしん, gijutsukakushin] (n) technological innovation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation

-innovation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระบวนการทางนวัตกรรม[n. exp.] (krabūankān ) EN: innovation process FR:
นวกรรม[n.] (nawakam) EN: innovation ; making repairs FR:
นวการ[n.] (nawakān) EN: innovation FR:
นวกิจ[n.] (nawakit) EN: innovation FR:
นวัตกรรม[n.] (nawattakam) EN: innovation ; new development ; novelty FR: innovation [f]
นวัตกรรมด้านกระบวนการ[n. exp.] (nawattakam ) EN: process innovation FR:
นวัตกรรมการบริหาร[n. exp.] (nawattakam ) EN: service innovation FR:
นวัตกรรมการเรียนรู้ [n. exp.] (nawattakam ) EN: learning innovation FR:
นวัตกรรมการศึกษา[n. exp.] (nawattakam ) EN: educational innovation ; instructional innovation FR:
นวัตกรรมการสื่อสาร[n. exp.] (nawattakam ) EN: communication innovation ; communicative innovation FR:
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์[n. exp.] (nawattakam ) EN: product innovation FR:
นวัตกรรมส่วนเพิ่ม[n. exp.] (nawattakam ) EN: incremental innovation FR:
นวัตกรรมทางการศึกษา ; นวัตกรรมการศึกษา[n. exp.] (nawattakam ) EN: instructional innovation FR:
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ; นวัตกรรมเทคโนโลยี[n. exp.] (nawattakam ) EN: technological innovation FR: innovation technologique [f]
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)[org.] (Samnakngān ) EN: National Innovation Agency (NIA) FR:
ทางนวัตกรรม[adj.] (thāng nawat) EN: innovation FR:
วันนวัตกรรมแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Nawatta) EN: Innovation Day FR:

-innovation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuerung {f}; Innovation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -innovation-
Back to top