ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-injured-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น injured, *injured*,

-injured- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have an excuse. You were injured in the war.ไม่ต้องเนียน คุณบ๊องเพราะคุณบาดเจ็บจากสงคราม
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว
Five people are dead... and 75 seriously injured as a result of the IRA 's... no-warning bomb attack on a Guildford pub.ทั้งห้าคนมีคนตาย ... และ 75 ได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นผลมาจากเอส, บ้านมือสอง'.. ไม่มีการเตือนโจมตีด้วยระเบิด ในผับ Guildford
Joseph, you know your father was injured in college. You know that. You know all about that.ลูกรู้ว่าพ่อเคยบาดเจ็บสมัยมหา'ลัย ลูกรู้เรื่องทั้งหมดนั่น
Were you really injured in that car accident in college?คุณบาดเจ็บในอุบัติเหตุรถคว่ำจริงเหรอ
Hello. I wasn't injured in that car accident.ผมไม่ได้บาดเจ็บคราวที่ รถคว่ำ
All the suspects killed or injured belong to Sam's gangคนร้ายที่ถูกยิงตายเป็นลูกน้องของหานเซิน
I want to know how many are injured and how bad.I want to know how many are injured and how bad.
Well, he will play on Sunday, but it's just the problem with the fact that it's only Lopez who can ride him, and he's injured at the moment.เอ่อ อาทิตย์นี้มันน่าจะได้นะ แต่ยังไงก็น่าจะมีปัญหาอยู่บ้าง ตอนนี้ก็มีโลเปซเท่านั้นที่ขี่มันได้ เพราะมันยังมีอาการบาดเจ็บอยู่
This is horrible. He will be injured because of me.มันแย่มาก เขาจะเจ็บตัวเพราะชั้น
This afternoon, a fire broke out in a Seoul warehouse, 35-year old Lee who was working inside the warehouse was injured from smoke inhalation.บ่ายวันนี้ เกิดเหตุไฟไหม้ ในโกดัง ในกรุงโซล คุณลี อายุ 35 ปี ซึ่งทำงาน ภายในโกดัง ได้รับบาดเจ็บจากการสูดควัน
Matthew, firefighters, injured victims.แมททิว พนักงานดับเพลิง เหยื่อที่บาดเจ็บ

-injured- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, 憋气 / 憋氣] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful

-injured- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P)
テーピング[, te-pingu] (n,vs) taping (e.g. an injured joint); (P)
傷者[しょうしゃ, shousha] (n) wounded person; casualty; injured person; (P)
被く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured
重軽傷者[じゅうけいしょうしゃ, juukeishousha] (n,adj-no) those injured; injured persons; the wounded

-injured- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดเจ็บ[v.] (bātjep) EN: be injured ; be wounded FR: être blessé
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāha) EN: seriously injured FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
ได้รับอันตราย[adj.] (dāi rap ant) EN: injured ; harmed ; hurt FR:
ได้รับบาดเจ็บ[v. exp.] (dāi rap bāt) EN: be injured ; suffer injuries FR: se blesser ; être victime d'une blessure
ได้รับบาดเจ็บ[adj.] (dāi rap bāt) EN: injured FR: blessé
หัวร้างข้างแตก[adj.] (hūa rāng kh) EN: hurt ; injured FR:
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim FR:
เจ็บ[adj.] (jep) EN: injured ; sore FR: blessé
คนบาดเจ็บ[n. exp.] (khon bātjep) EN: casualty ; injured person FR: blessé [m]
ผู้ได้รับบาดเจ็บ[n. exp.] (phū dāirap ) EN: injured FR: blessé [m] ; blessée [f] ; personne blessée [f]
ผู้เสียหาย[n.] (phūsīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim FR: victime [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -injured-
Back to top