ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-initiate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น initiate, *initiate*,

-initiate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But we have to initiate an escape launch in two days.แต่เราต้องเริ่มต้น เปิดตัวอย่างหลบหนีในวันที่ สอง
Controllers stand by to initiate drop sequence on my mark.ยืนยัน 40% ควบคุมการยืนตาม ลำดับที่จะเริ่มต้นลดลง เครื่องหมายของฉัน
All controllers stand by to initiate IPV drop sequence.ควบคุมทั้งหมดยืน โดยที่จะเริ่มต้น
Mechanical, initiate IPV closure sequence.วิศวกรรมเริ่มต้นลำดับปิด ไอพีวี
Now. should we initiate a recall?. "และรู้สึกว่า ไม่สามารถ--
In one hour it will initiate a massive nuclear attack on its enemy. What enemy?อีก 1 ชั่วโมง มันจะเริ่มต้นสั่งการ ให้ยิงนิวเคีลยร์ใส่ศัตรู
This is Cain. Priority overload. Initiate launch proceedings.นี่เคน เตรียมตัวยิ่งจรวดได้
Time to initiate Operation Gradu-fuck-uation.เวลาเริ่มละเว้ย ได้เวลาเปิดงานจบการศึกษาหัวควยแล้ว
Its hard drive can still initiate the pulse, but i need access to your military satellites to broadcast it.ฮาร์ดไดรฟ์ของมันยังคงส่งสัญญารอยู่ แต่ฉันจำเป็นที่จะต้องใช้ดาวเทียมของกองทัพของคุณ ในการกระจายสัญญาณ
Anyone of you could initiate a full Buy More evacuation by uttering one word. -Pineapple.เราสามารถสั่งอพยพคนได้เพียงคำเดียว
Did your mother initiate the divorce?แม่ของคุณเป็นคนเริ่ม ในการหย่าร้างหรือเปล่า
How are you going to initiate the Kassimer effect?นายจะเริ่มผลกระทบแคสไซเมอร์ยังไง ?

-initiate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute FR: commencer ; débuter ; instituer
ก่อกำเนิด[v.] (køkamnoēt) EN: occur ; initiate ; generate ; give birth to ; form FR: engendrer ; créer
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate ; instigate ; foment FR: initier ; susciter ; instiguer
ก่อเกิด[v. exp.] (kø koēt) EN: generate ; initiate ; originate FR: générer ; initier
ประเดิม[v.] (pradoēm) EN: lead ; initiate ; begin ; inaugurate ; have a first taste of ; be a shop's first costomer of the day FR: initier ; commencer ; inaugurer
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first FR: initier ; entreprendre ; commencer
เริ่ม[v.] (roēm) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; lead FR: commencer ; commencer à ; débuter ; se mettre à ; amorcer ; initier
เริ่มกิจการ[v. exp.] (roēm kitjak) EN: start ; establish ; begin ; initiate ; found ; set up FR:
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer
ส่งผลให้เกิด[v. exp.] (songphon ha) EN: cause ; initiate ; be the cause of FR: causer
ทอดสะพาน[v.] (thøtsaphān) EN: encourage ; initiate contact ; offer an olive branch ; extend a hand of friendship ; make things easy ; show willingness FR: jeter les ponts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -initiate-
Back to top