ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ineffable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ineffable, *ineffable*,

-ineffable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give us the benefit of your ineffable wisdom, Fogg.งั้นชี้ช่องทางโจรเผ่นให้เราเห็นซิ

-ineffable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือที่จะพรรณนา[adj.] (leūa thī ja) EN: indescribable ; beyond description ; beyond words ; inexpressible ; ineffable FR: indescriptible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ineffable-
Back to top