ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-indecision-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น indecision, *indecision*,

-indecision- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From what I understand, indecision is not their style.พวกนั้นไม่ลังเลอยู่แล้ว
So your indecision has nothing to do with Chuck?แล้วการไม่แน่ใจครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับชัคใช่ไหม?
♪ I can't stand this indecision#ฉันทนไม่ได้กับความลังเล#

-indecision- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision

-indecision- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการลังเล[v. exp.] (ākān langlē) EN: show signs of hesitation ; show signs of indecision ; show signs of wavering FR:
การลังเล[n.] (khwām langl) EN: indecision FR:
ความลังเลใจ[n. exp.] (khwām langl) EN: hesitation ; indecision FR: hésitation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -indecision-
Back to top