ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-indecency-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น indecency, *indecency*,

-indecency- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've had a public indecency complaint.เราได้รับการร้องเรียนความสมไม่เหมาะในที่สาธารณะ
Or even from Casey, now that we have all been privy to your public indecency problem.หรือแม้แต่จากเคย์ซี่ ตอนนี้พวกเธอทั้งหมดมีความลับ การหยาบคายในที่สาธารณะ ปัญหา

-indecency- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency
公然わいせつ罪;公然猥褻罪[こうぜんわいせつざい, kouzenwaisetsuzai] (n) (crime of) public indecency

-indecency- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency FR: obscénité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -indecency-
Back to top