ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-incredible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incredible, *incredible*,

-incredible- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your mind is an incredible powerจิตใจของคุณคือพลังอำนาจที่เหลือเชื่อ
I found incredible new methodsฉันพบวิธีใหม่แบบไม่น่าเชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?คุณไม่ขอให้เรายอมรับเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ?
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ
Something incredible is happening up there.สิ่งที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นมีขึ้น
Not so incredible as what happened next.ไม่เท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป
Prince and Company has the most incredible window.ปริ๊นซ์ คอมพานี ได้จัดหน้าต่างโชว์ที่สุดแสนเหลือเชื่อ!
Even creatures like those have incredible energy inside them.แม้ว่าการสร้างสิ่งเหล่านั้นจะมี พลังงานอยู่ภายในอย่างไม่น่าเชื่อ
I'm having dinner last night with this guy, major network executive, top brass, telling him how incredible you are....กับผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ ฉันว่าคุณเก่งมาก และเขาควรไปดูคุณ
My treatments are making him smarter... at an incredible rate.การรักษาของฉัน ทำให้มันฉลาดขึ้น ในระดับที่น่าทึ่ง
He's met with incredible success.เขาพบผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมาก
Fucking incredible how lucky some assholes get.ร่วมเพศไม่น่าเชื่อว่าโชคดีที่ได้รับ assholes บาง
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์
I remember the moonlight coming in through the open window and her face had the most incredible glow.ฉันจำได้ถึงแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาผ่านทางหน้าต่าง แล้วหน้าของเธอ ก็สว่างสวยมากๆเลยล่ะ

-incredible- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible
気違いに刃物;気狂いに刃物[きちがいにはもの, kichigainihamono] (exp) (sens) incredible danger (lit
珍無類[ちんむるい, chinmurui] (adj-na,n) extraordinary; singular; incredible

-incredible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
ไม่เชื่อหู[adj.] (mai cheūa h) EN: unbelievable ; incredible FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
แปลกแต่จริง[X] (plaēk tāe j) EN: incredible but true ; believe it or not FR: incroyable mais vrai

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -incredible-
Back to top