ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-incompletely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incompletely, *incompletely*,

-incompletely- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n,vs,adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person

-incompletely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[adv.] (khreung-khr) EN: partially ; unfinished ; incompletely FR:
กล้อมแกล้ม[adv.] (klǿmklaem) EN: indistinctively ; incompletely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -incompletely-
Back to top