ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inclusion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inclusion, *inclusion*,

-inclusion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู

-inclusion- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内含体[nèi hán tǐ, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄊㄧˇ, 内含体 / 內含體] inclusion bodies

-inclusion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一体性[いったいせい, ittaisei] (n) oneness; unity; integrity; inclusion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
操作対象集合[そうさたいしょうしゅうごう, sousataishoushuugou] inclusion set

-inclusion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเป็นเซตย่อย[n. exp.] (kān pen set) EN: inclusion FR: inclusion [f]
ความสัมพันธ์โดยเป็นเซตย่อย[n. exp.] (khwām samph) EN: inclusion relation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inclusion-
Back to top