ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-including-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น including, *including*,

-including- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All the other buildings, Including the school, were taken over by the army.อาคารอื่น ๆ ทั้งหมดรวมทั้งโรงเรียน, ถูกยึดครองโดยกองทัพ
But there's only 7 of us in our Lu family including the servants.แต่บ้านสกุลเล็กเรามีเพียง 7 ชีวิต.
There are nine years of secrets inside including a sleeping computer who knows the answers.มีเก้าปีของความลับอยู่ภายใน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของ การนอนหลับ ใครจะรู้คำตอบ
I want everybody present. Everybody, lady, including dr.ผมอยากให้ทุกคนพรีเซนต์งาน ขอย้ำว่าทุกคน
Frankenstein and including your boyfriend.รวมทั้งหมอแฟรงเก้นสไตน์ และแฟนคุณด้วย
Holds all the records, including the fastest KO.ถือระเบียนทั้งหมดรวมทั้งเกาะที่เร็วที่สุด
Every new weapon, including chemical warfare, has been used to eliminate these people.ด้วยอาวุธทุกรูปแบบ รวมทั้งใช้อาวุธเคมี เพื่อกำจัดพวกเขา
Twelve hits including the Series' only home run, and they said he's trying to lose?รวมถึงตีโฮมรันลูกเดียวในเกม - แล้วมาบอกว่าเขาตั้งใจแพ้
The commissioner of baseball suspended eight of the players, including the great Shoeless Joe Jackson, for life.คณะกรรมการเบสบอล สั่งแขวนผู้เล่น 8 คน รวมทั้งเท้าเปล่าโจ แจ็คสันตลอดชีพ
Every man's dream, including your father's, I believe.ความฝันของทุกๆคน, รวมทั้ง พ่อของคุณด้วยนะ, ผมว่า.
Well, including the windowsill... four.กันรวมทั้งหน้าต่าง ... สี่
Now, all of the defendants claim... including young Patrick Maguire, aged just 14...ตอนนี้ทั้งหมดของจำเลยที่อ้าง ... รวมทั้งหนุ่มแพทริก Maguire, อายุแค่ 14 ...

-including- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筷子芥[kuài zi jiè, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙ ㄐㄧㄝˋ, 筷子芥] Arabis, a genus of Brassica family including cress
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 凤仙花 / 鳳仙花] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie
贝努力[Bèi nǔ lì, ㄅㄟˋ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 贝努力 / 貝努力] Bernoulli (Swiss mathematical family, including Johann (1667-1748) and Daniel (1700-1782))
硬骨鱼[Yìng gǔ yú, ˋ ㄍㄨˇ ㄩˊ, 硬骨鱼 / 硬骨魚] bony fishes; Osteichthyes (taxonomic class including most fish)
软骨鱼类[ruǎn gǔ yú lèi, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ ㄌㄟˋ, 软骨鱼类 / 軟骨魚類] cartilaginous fishes; Chondrichthyes (taxonomic class including sharks and rays)
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, 十字花科] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals)
倍足纲[bèi zú gāng, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, 倍足纲 / 倍足綱] Diplopoda, arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes 蜈蚣 and millipedes 千足蟲|千足虫
倍足类[bèi zú lèi, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, 倍足类 / 倍足類] Diplopoda (arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes and millipedes)
双翅目[shuāng chì mù, ㄕㄨㄤ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 双翅目 / 雙翅目] Diptera (insect order including flies)
亚欧大陆腹地[Yà ōu dà lù fù dì, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, 亚欧大陆腹地 / 亞歐大陸腹地] Eurasian hinterland (i.e. Central Asia including Xinjiang)
大戟科[dà jǐ kē, ㄉㄚˋ ㄐㄧˇ ㄎㄜ, 大戟科] Euphorbiaceae (plant family including rubber and cassava)
腹足[fù zú, ㄈㄨˋ ㄗㄨˊ, 腹足] gastropod (class of mollusks including snails)
腹足纲[fù zú gāng, ㄈㄨˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, 腹足纲 / 腹足綱] gastropod (class of mollusks including snails)
禾木科[hé mù kē, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄎㄜ, 禾木科] gramineae (family including bamboo, cereals, rice)
石斑鱼[shí bān yú, ㄕˊ ㄅㄢ ㄩˊ, 石斑鱼 / 石斑魚] grouper (Portuguese: garoupa); also called 鮨|鮨; Epinephelinae (subfamily of Serranidae, fish family including grouper)
半翅目[bàn chì mù, ㄅㄢˋ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 半翅目] Hemiptera (suborder of order Homoptera, insects including cicadas and aphids)
高学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, 高学历 / 高學歷] higher education record; record including Master's or Doctoral degree
伊斯帕尼奥拉[Yī sī pà ní ào lā, ㄧ ㄙ ㄆㄚˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄌㄚ, 伊斯帕尼奥拉 / 伊斯帕尼奧拉] Hispaniola (Caribbean island including Haiti and the Dominican Republic)
同翅目[tóng chì mù, ㄊㄨㄥˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 同翅目] Homoptera (insect suborder including cicadas, aphids, plant-hoppers, shield bugs etc)
膜翅目[mó chì mù, ㄇㄛˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 膜翅目] Hymenoptera (insect order including ants and bees)
唇形科[chún xíng kē, ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄜ, 唇形科] Labiatae, the taxonomic family including lavender, mint
法家[Fǎ jiā, ㄈㄚˇ ㄐㄧㄚ, 法家] Legalist school of philosophy in pre-Han times, including Shang Yang 商鞅 and Han Feizi 韓非子|韩非子
马来半岛[Mǎ lái bàn dǎo, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 马来半岛 / 馬來半島] Malayan peninsula (possibly including Indonesia until 1945)
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中原] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain
[pú, ㄆㄨˊ, 蒲] refers to various monocotyledonous flowering plants including Acorus calamus and Typha orientalis; common cattail; bullrush; surname Pu; old place name; phonetic po or pu
[jí, ㄐㄧˊ, 籍] register; native place; record of person's identity, including surname, place of birth and ancestral shrine; surname Ji
直翅目[zhí chì mù, ㄓˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 直翅目] Orthoptera (insect order including grasshoppers, crickets and locusts)
微小病毒科[wēi xiǎo bìng dú kē, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄎㄜ, 微小病毒科] Picornaviridae (virus family including many human pathogens); small RNA virus
松辽平原[sōng liáo píng yuán, ㄙㄨㄥ ㄌㄧㄠˊ ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, 松辽平原 / 松遼平原] plain of NE China including Songhua river through Liaoning peninsula
虹桥[Hóng qiáo, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧㄠˊ, 虹桥 / 虹橋] Rainbow bridge (name); district of Shanghai including the old Hongqiao airport
鳞翅[lín chì, ㄌㄧㄣˊ ㄔˋ, 鳞翅 / 鱗翅] scaly wing; Lepidoptera (insect order including butterflies 蝶類|蝶类 and moths 蛾類|蛾类)
[shā, ㄕㄚ, 魦] shark family, including some rays and skates
除外[chú wài, ㄔㄨˊ ㄨㄞˋ, 除外] to exclude; not including sth (when counting or listing); except for
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, 冼星海] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱

-including- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オトギリソウ属;弟切草属[オトギリソウぞく(オトギリソウ属);おとぎりそうぞく(弟切草属), otogirisou zoku ( otogirisou zoku ); otogirisouzoku ( otogirisou zoku )] (n) Hypericum (plant genus including St. John's worts)
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P)
ぐるみ[, gurumi] (suf) (together) with; -wide; including
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes)
スグリ属[スグリぞく, suguri zoku] (n) Ribes (genus of flowering plants, including the edible currants)
ニザダイ科[ニザダイか, nizadai ka] (n) Acanthuridae (family of marine tropical surgeonfishes, tangs, and unicornfishes including about 80 species in 6 genera)
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes)
ヤブサメ[, yabusame] (n) Asian stubtail (bird), Urosphena squameiceps; family of birds (stubtails), Urosphena, including the Asian stubtail, the Timor stubtail, etc.
下腿骨[かたいこつ, kataikotsu] (n) lower leg bone (esp. the tibia and the fibula, but sometimes also including the patella)
尾巻猿[おまきざる;オマキザル, omakizaru ; omakizaru] (n) (uk) any monkey of family Cebidae (esp. the capuchin monkeys of genus Cebus, but also including marmosets, tamarins and squirrel monkeys)
掌骨[しょうこつ, shoukotsu] (n,adj-no) (obsc) (See 中手骨) bones of the palm (esp. the metacarpals, but sometimes also including the carpals)
斯う[こう, kou] (adv) (1) (uk) (See ああ,然う,如何・どう) in this way (used for something or someone close to the speaker, including the speaker himself, or for the opinions of the speaker); thus; such; (int) (2) uh... (interjection used as a verbal pause); (P)
猪;豬;豕[い, i] (n) (arch) hog (esp. a wild boar, but also including the domesticated pig)
算入[さんにゅう, sannyuu] (n,vs) factoring in; including
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.)
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls
草食系男子[そうしょくけいだんし, soushokukeidanshi] (n) (See 草食男子・そうしょくだんし・1) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented
計上[けいじょう, keijou] (n,vs) (1) including a sum of money in one's calculations; (2) appropriation (a sum of money); (P)
送料共[そうりょうとも, souryoutomo] (n) including postage
通し券[とおしけん, tooshiken] (n) (See 通し切符・2) ticket good for multiple performances (e.g. a whole day, including matinee and evening performances); season ticket; through ticket
関西[かんさい(P);かんせい, kansai (P); kansei] (n) Kansai (south-western half of Japan, including Osaka); (P)
関西地方[かんさいちほう, kansaichihou] (n) Kansai region (south-western half of Japan, including Osaka)
鯨類[げいるい, geirui] (n,adj-no) order Cetacea of toothed marine mammals, including whales and dolphins; Cetaceans

-including- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นอกเหนือ[prep.] (nøkneūa) EN: as well as ; including ; over and above ; ab extra FR:
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile ; together with ; including FR: en même temps
พร้อมด้วย[conj.] (phrøm dūay) EN: together with ; along with ; including ; in accompany with ; accompanied by ; in the company of FR: avec ; inclus ; accompagné de ; équipé de
โรคกลัวเสียงดัง[n. exp.] (rōk klūa sī) EN: acousticophobia ; fear of sounds including your own voice FR:
รวม[adj.] (rūam = ruam) EN: total ; gross ; including all FR: total
รวมค่าส่ง[n. exp.] (rūam khā so) EN: including postage ; including shipping FR: frais de port inclus ; frais de port compris
รวมไปถึง[adv.] (rūam pai th) EN: including ; together with ; along with FR:
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม[n. exp.] (rūam phāsī ) EN: including VAT ; incl. VAT FR: TVA comprise
รวมทั้ง[X] (rūamthang) EN: including ; as well as ; inclusive of FR: incluant ; y compris
รวมอยู่ด้วย[adj.] (rūam yū dūa) EN: including FR:
ตลอด[adv.] (taløt) EN: including ; inclusive of FR:
ตลอดจน[conj.] (taløtjon) EN: including ; covering ; and ; as well as ; along with FR: ainsi que ; incluant
ตลอดถึง[X] (taløt theun) EN: as well as ; including FR:
ทั้ง...ทั้ง...[X] (thang ... t) EN: both ... and ... ; including both ... and ... FR: tant les ... que les ... ; ... et ... ; ... ainsi que ... ; l'ensemble des ... et ... ; ni ... ni ...
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; not including ; unless ; with the exception of ; but ; whereas ; all but ; excluded ; apart from FR: sauf ; hormis ; excepté ; à l'exception de ; à part

-including- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistungsbilanz {f} (einer Firma)current balance including investments
einschließlich {prp; +Genitiv} | einschließlich der Unkostenincluding; inclusive of | including the expenses

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -including-
Back to top