ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-incalculable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incalculable, *incalculable*,

-incalculable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought, parallel to your own.การกำเนิดของคอมพิวเตอร์ และการจำลองข้อมูลที่ไม่อาจคำนวนได้– ทำให้เกิดระบบความจำและการคิดขึ้นมาใหม่, เพื่อตัวคุณเอง
An opportunity in which, were you to succeed you could secure for yourself and for this family incalculable wealth and position.โอกาสที่เจ้าทำสำเร็จ เจ้าจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง และครอบครัว ด้วยความมั่นคั่งและฐานะที่ไม่สามารถคำนวณได้
Many quantum physicists believe there is an incalculable number of parallel universes, and these parallel universes are all around us.ควอนตัมฟิสิกส์หลายคนเชื่อว่า มีจำนวนไม่แน่นอน ของจักรวาลคู่ขนาน และจักรวาลคู่ขนาน เหล่านี้มีอยู่รอบตัวเรา
Okay, say I've stolen an incalculable fortune and secreted it away.โอเค สมมติว่าฉันขโมยสมบัติล้ำค่า แล้วนำมันไปซ่อนไว้ล่ะ

-incalculable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
数え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable

-incalculable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสงไขย[adj.] (asongkhai) EN: infinite ; innumerable ; incalculable ; countless FR:
นับไม่ถ้วน[adj.] (nap mai thū) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold FR: incommensurable ; incalculable

-incalculable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unabsehbar; unberechenbar; unübersehbar {adj} | unabsehbarer | am unabsehbarstenincalculable | more incalculable | most incalculable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -incalculable-
Back to top