ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inapt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inapt, *inapt*,

-inapt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inapt-
Back to top