ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inaccurately-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inaccurately, *inaccurately*,

-inaccurately- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าใจไขว้เขว[v. exp.] (khaojai khw) EN: misconstrue ; misunderstand ; understand inaccurately FR:
ไขว้เขว[adv.] (khwaikhwē) EN: inaccurately ; incorrectly FR: incorrectement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inaccurately-
Back to top