ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-imperfectly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น imperfectly, *imperfectly*,

-imperfectly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะล่อมกะแล่ม[v.] (kalǿmkalaem) EN: chew imperfectly ; bolt one's food FR:
ข้าวกล้อง[n.] (khāoklǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice FR:
กล้อมแกล้ม[v.] (klǿmklaem) EN: chew imperfectly ; bolt one's food FR:
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์[n. exp.] (talāt khaen) EN: imperfectly competitive market ; monopolistic competition FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -imperfectly-
Back to top