ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-impaired-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น impaired, *impaired*,

-impaired- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As a safety precaution, we'll need to continually monitor your speech and sensory activity to insure the tissue being removed will not leave you impaired in any way.เพื่อความปลอดภัย เราจะดูจอมอนิเตอร์อยู่ตลอด การตอบสนองทางการพูดและประสาทของคุณเพื่อรับประกันว่าก้อนเนื้อนั้น จะถูกนำออกไปโดยไม่เกิดผลร้ายใดๆอีก
HAS SERIOUSLY IMPAIRED MY ABILITY TO GIGGLE,- ค่ะ ท่าน ผมแค่อยากจะขอบคุณที่คุณทำคดีนี้ได้ดีมาก
You were impaired when you had it?นายทำให้มันเลวร้ายลง เมื่อนายทำมันไปรึ?
They have no gizzards to be impaired by the power of the flecks.พลังอำนาจของแม่เหล็กไม่มีผลต่อพวกมัน
I said we haven't impaired a tree nor a stone.เราจะไม่ทำลาย ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือก้อนหิน
I think he's mentally impaired because of an unknown psychological trauma.ฉันคิดว่าเขาได้รับความบอบช้ำทางจิตใจค่ะ
One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace that waves in every raven tress or softly lightens o'er her face.one shade the more, one ray the less, (คือหนึ่งเงาหรือนั้นมากไป คือหนึ่งแสงฉายหรือนั้นน้อยเกิน) had half impaired the nameless grace (มีเพียงครึ่งของความไม่สบบูรณ์ในความงามอันไร้นาม) that waves in every raven tress (ซึ่งพัดสยายในทุกเส้นเกศาสีดำขลับ)
Keith's judgment has been impaired lately, so I convinced him to let me make the decisions going forward.คีธได้ถูกตัดสิน ว่าเขาวิกลจริตมานานแล้ว ดังนั้น ฉันจึงทำให้เขามั่นใจ ที่จะให้ฉัน ทำการตัดสินใจ ที่จะเดินหน้าต่อไป
His impaired social development would not allow him to move very far in the professional world.ทักษะการเข้าสังคมเขาต่ำ ทำให้เขาไปได้ไม่ไกลนัก ในโลกของมืออาชีพ

-impaired- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交通弱者[こうつうじゃくしゃ, koutsuujakusha] (n) (1) vulnerable road users; (2) mobility impaired people; (3) people with out public transport access
視力障害者[しりょくしょうがいしゃ, shiryokushougaisha] (n) visually handicapped person; visually impaired person; blind person
視覚障害者[しかくしょうがいしゃ, shikakushougaisha] (n) visually impaired person
視覚障害者誘導用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 視覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired

-impaired- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed ; impaired ; sketchy FR: imparfait ; défectueux ; incomplet ; déficient
ผู้พิการทางสายตา[n. exp.] (phū phikān ) EN: visually impaired person FR: personne visuellement déficiente [f]
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect FR:

-impaired- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sehbehindert {adj}visually handicapped; visually impaired

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -impaired-
Back to top