ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hypothesis-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hypothesis, *hypothesis*,

-hypothesis- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to propose an alternate hypothesis and I'd like you to bring your scientific expertise to bear on it.ฉันอยากจะนำเสนอสมมติฐานอื่น และฉันต้องการให้ คุณสามารถนำของคุณ เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทนอยู่กับมัน
I am currently working to form a reasonable hypothesis to answer that question.ผมกำลังประมวลผลจากสมมุติฐานต่างๆ เพื่อที่จะตอบคำถามนั่น
And i may be able to posit a hypothesis as to why.และอาจได้ตอบในข้อสงสัยว่าทำไม.
If my hypothesis is correct, If he is picking up the thoughts Of another human being,ถ้าข้อสันนิษฐานของฉันถูก ว่าเขาดึงความคิดคนอื่นได้
Aristarchus' hypothesis makes no sense at all.สมมติฐานของ อริตาคัส ฟังไม่ขึ้นเลย
And my hypothesis explains the patients' madness.และสมมุติฐานของผม อธิบายถึงความเป็นบ้า ของคนไข้ได้
For instance, my hypothesis hereอย่างกรณีนี้ ข้อสมมติฐานของผมคือ
Aha. Well, that would fit my hypothesis on you.อาฮะ งั้นก็เป็นไปตามที่ฉันสันนิจฐาน
If he's right or if even something in the direction that he's going down is right, it's very important because it's a kind of hypothesis that most of us have given up working for --ในกรอบทางคณิตศาสตร์เดียว มุมมองของฉันใน การทำงานของการ์เร็ต ลีสี คือการที่เขาทำบางสิ่งบางอย่าง
Of course, our planet's surface is 70 percent water. So again, and I have to stress this, without certainty the leading hypothesis remains that their objective, their target is our water.หากไม่ช่วยกันรักษา สมมติฐานที่เป้าหมายของพวกเขาเป็นน้ำของเรา
I maintain my hypothesis that:ผมเลยตั้งสมมุติฐานว่า...
Your meme hypothesis does intrigue me.สมมติฐานเธอทำให้ฉันสนใจอยู่

-hypothesis- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エルゴード仮説[エルゴードかせつ, erugo-do kasetsu] (n) ergodic hypothesis
仮説を立てる[かせつをたてる, kasetsuwotateru] (exp,v1) to build up a hypothesis
仮説検定[かせつけんてい, kasetsukentei] (n,vs) hypothesis test (statistics)
化学浸透圧説[かがくしんとうあつせつ, kagakushintouatsusetsu] (n) chemiosmotic hypothesis
日猶同祖論;日ユ同祖論[にちゆうどうそろん(日猶同祖論);にちユどうそろん(日ユ同祖論), nichiyuudousoron ( nichi yuu dou so ron ); nichi yu dousoron ( nichi yu dou so ron ] (n) hypothesis that Jews and Japanese are of common ancestry
統計的仮説[とうけいてきかせつ, toukeitekikasetsu] (n) statistical hypothesis
遭遇説[そうぐうせつ, souguusetsu] (n) tidal hypothesis (of the origin of the solar system); near-collision hypothesis
Japanese-English: COMDICT Dictionary
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing

-hypothesis- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตั้งสมมุติฐาน ; การตั้งสมมติฐาน[n. exp.] (kān tang so) EN: hypothesis ; assumption FR:
การทดสอบสมมติฐาน ; การทดสอบสมมุติฐาน[n. exp.] (kān thotsøp) EN: hypothesis test ; hypothesis testing FR:
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitth) EN: presumption ; assumption ; hypothesis FR: assertion [f]
ข้อสมมุติ[n. exp.] (khø sommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory FR: hypothèse [f]
สมมติฐาน ; สมมุติฐาน[n.] (sommottithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]
สมมติฐานการวิจัย[n. exp.] (sommottithā) EN: research hypothesis FR: hypothèse de recherche [f]
สมมติฐานความต่อเนื่อง[n. exp.] (sommottithā) EN: continuum hypothesis (CH) FR:
สมมติฐานนัล[n. exp.] (sommottithā) EN: null hypothesis FR:
สมมติฐานศูนย์ [n. exp.] (sommottithā) EN: null hypothesis FR:
สมมติฐานทางเลือก[n. exp.] (sommottithā) EN: alternative hypothesis ; maintained hypothesis ; research hypothesis FR:
สมมติฐานทางสถิติ[n. exp.] (sommottithā) EN: statistical hypothesis FR: hypothèse statistique [f]
สมมติฐานว่าง[n. exp.] (sommottithā) EN: null hypothesis FR:
สมมติฐานแย้ง[n. exp.] (sommottithā) EN: alternative hypothesis FR:
สมมุติฐาน ; สมมติฐาน[n.] (sommuttithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]
สมมุติฐาน ; สมมติฐาน[n.] (sommuttithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]
สมมุติฐานอิงพารามิเตอร์[n. exp.] (sommuttithā) EN: parametric hypothesis FR:
สมมุติฐานความต่อเนื่อง[n. exp.] (sommuttithā) EN: continuum hypothesis (CH) FR:
สมมุติฐานเลือก[n. exp.] (sommuttithā) EN: alternative hypothesis FR: hypothèse alternative [f]
สมมุติฐานทางเลือก[n. exp.] (sommuttithā) EN: alternative hypothesis FR:
สมมุติฐานทางสถิติ[n. exp.] (sommuttithā) EN: statistical hypothesis FR: hypothèse statistique [f]
สมมุติฐานว่าง[n. exp.] (sommuttithā) EN: null hypothesis FR:
ทฤษฎี[n.] (thritsadī) EN: theory ; doctrine ; teachings ; hypothesis FR: théorie [f] ; doctrine [f]

-hypothesis- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativhypothese {f}alternative hypothesis
Testhypothese {f}alternate hypothesis
Arbeitshypothese {f}working hypothesis
Induktionsvoraussetzung {f} [math.]induction hypothesis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hypothesis-
Back to top