ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hoist-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hoist, *hoist*,

-hoist- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish I could hoist my sail and take you in with the small breeze that's rising but I'm with a friend.ฉันอยากจะยกเรือใบของฉัน และพาคุณใน กับสายลมขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น แต่ฉันกับเพื่อน
Who was the first soldier to enter the town and hoist a flag on the City Hall?ใครเป็นทหารคนแรกที่เข้าเมือง และยกธงไว้ในศาลา- กลางจังหวัดหรือไม่?
I see ya. We're gonna go around again and try to hoist you out.ผมเห็นยา พวกเราจะไปรอบ ๆ อีกครั้ง และพยายามที่จะยกให้คุณออก
I've gotta go hoist a piñata.เรากำลังจะตี พินาต้ากัน
Gentlemen hoist the colours.สุภาพบุรุษ.. กางใบธง
"TO SPIT ON HIS HANDS, HOIST THE BLACK FLAG,"และเริ่มปาดคอมนุษย์" H.l.mencken.
Now, when you get up there, go ahead and hoist me up!พอขึ้นไปได้แล้ว ค่อยกว้านฉันขึ้นไป
It's when they hoist you up the flag pole by your undies.เขาจะเอากางเกงใน ของเราผูกกับเสาธง
Well, what I wanted was a head cheerleader who wasn't going To hoist her legs behind her ears in the backseatที่ฉันอยากได้คือ หัวหน้าทีม ที่ไม่ยกขาไปอยู่หลังหู
They're not going to be able to hoist you to the top of that cheerleading pyramid much longer.เดี๋ยวพวกนั้นจะยกเธอ ขึ้นบนท่าปิระมิดไม่ไหว
Just hoist her off to the side.เดี๋ยวคนก็ชักเธอขึ้นไปอีกด้านนึง
Let barca hoist his cup a while.ปล่อยให้บาร์กายกแก้วไวน์ของมันไปก่อน

-hoist- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, 作茧自缚 / 作繭自縛] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard
起重葫芦[qǐ chóng hú lu, ㄑㄧˇ ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 起重葫芦 / 起重葫蘆] hoist pulley
手扳葫芦[shǒu bān hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 手扳葫芦 / 手扳葫蘆] lever hoist pulley
气动葫芦[qì dòng hú lu, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 气动葫芦 / 氣動葫蘆] pneumatic hoist pulley
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, 以子之矛,攻子之盾] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard

-hoist- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吊る[つる, tsuru] (v5r) (1) to hang; to suspend (something from something); to be hanged (by the neck); (2) to hoist an opponent off of his feet by his loincloth (sumo); (P)
国旗を掲げる[こっきをかかげる, kokkiwokakageru] (exp,v1) to hoist the national flag
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
掲揚[けいよう, keiyou] (n,vs) hoist (flag); fly; display; (P)
旗を立てる[はたをたてる, hatawotateru] (exp,v1) to hoist a flag

-hoist- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักรอก[v.] (chakrøk) EN: hoist FR:
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ช่อ[v.] (chø) EN: hoist FR:
ถอนสมอ[v.] (thønsamø) EN: weigh an anchor ; hoist an anchor ; haul an anchor ; raise an anchor FR: lever l'ancre ; appareiller
ยกขึ้น[v. exp.] (yok kheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift FR: soulever ; enlever

-hoist- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfshubwerk {n}auxiliary hoist
Feinhub {m}creep hoist; micro hoist; precision hoist
Elektrokettenzug {m}electric chain hoist
Elektroseilzug {m}electric wire rope hoist
Zwillingszug {m}twin hoist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hoist-
Back to top