ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hierarchy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hierarchy, *hierarchy*,

-hierarchy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because haute cuisine is an antiquated hierarchy built upon rules written by stupid old men.เพราะการทำอาหารขั้นสูง มีการแบ่งชนชั้นแบบโบราณ ซึ่งตั้งอยู่บนกฎที่เขียนโดยไอ้แก่โง่ๆ
Queens, hierarchy and no Brooklyn wannabes.เหล่าควีน , ระบบลำดับชั้นการปกครอง และ ไม่ใฝ่ฝันจะเป็นพวกบรู๊คลิน
The pack hierarchy will start to break down.ลำดับลองลงมาในฝูงอาจจะเริ่มสติแตก
Just as there is a hierarchy of angels, ranked in ascendant order so, too, is the realm of evil ranked.เช่นเดียวกับที่มีลำดับชั้น \ N ของเทวทูติในสวรรค์... ในหมู่ปีศาจก็มีการจัดอันดับ
Before you continue, I'd advise you to consider where each of us rank in the hierarchy of this organization.ก่อนเลยเถิด ขอให้คุณคิดถึง ลำดับสายบังคับบัญชาของเราทั้งคู่
How do you propose we seize our rightful place in the hierarchy of beings when we're helpless as hamsters for 12 hours out of the day?จะเอาหลักอะไรมายึดว่าถูกต้อง ยึดตามหลักพวกขุนนางยุคแรกหรอ? ตอนเราไร้ซึ่งที่พึ่งดั่งหนูจนตรอก
There's a hierarchy to everything, including sex offenders.นั่นเป็นเรื่องธรรมดา มีการแบ่งชนชั้นวรรณะในทุกๆเรื่อง รวมทั้งเรื่องเพศด้วย
Listen to me, there is a very rigid performing arts hierarchy at NYADA, and show choir is, like, it's the lowest of the low.ฟังฉันนะ ในเนียอาด้า หนะ ถูกแบ่งชนชั้นในการแสดงทางศิลปะอย่างเข้มงวด แล้วชมรมขับร้องประสานเสียงหนะ มันอยู่ต่ำซะยิ่งกว่าต่ำที่สุดอีกนะ
We will rise in the hierarchy of the Church together.เราจะก้าวหน้าใน ศาสนจักรไปด้วยกัน
Yes, memoirs of a lame geisha, because I occupy a certain place in the McKinley hierarchy, and you all occupy a different, lesser place in that hierarchy, and before exploding said hierarchy by jumping up and down on Oprah's couch,ใช่ การน่าอับอาบของกิเอชา ก็เพราะชั้นมีตำแหน่ง ที่แน่นอนในการจัดลำดับในแมคคินลี แล้วพวกนายก็มีตำแหน่งต่างกันที่ต้อยต่ำกว่า
S.H.I.E.L.D.'s whole infrastructure is based on the hierarchy and compartmentalization of intelligence.โครงสร้างของชีลด์คือ การจัดระบบตามลำดับขั้น และการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ

-hierarchy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵贱[guì jiàn, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 贵贱 / 貴賤] noble and lowly; high versus low social hierarchy of ruler to people, father to son, husband to wife in Confucianism

-hierarchy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] (n) {comp} class hierarchy
データの階層;データ階層[データのかいそう(データの階層);データかいそう(データ階層), de-ta nokaisou ( de-ta no kaisou ); de-ta kaisou ( de-ta kaisou )] (n) {comp} data hierarchy
ハイアラーキー[, haiara-ki-] (n) hierarchy
ヒエラルキー;ヒエラルヒー[, hieraruki-; hieraruhi-] (n) hierarchy (ger
プロトコル階層[プロトコルかいそう, purotokoru kaisou] (n) {comp} protocol hierarchy
ルーティングハイアラーキ[, ru-teinguhaiara-ki] (n) {comp} routing hierarchy
先輩後輩[せんぱいこうはい, senpaikouhai] (exp) (1) one's seniors and juniors; (2) seniority-based hierarchy
士農工商[しのうこうしょう, shinoukoushou] (n) hierarchy of samurai, farmers, artisans, and merchants in Edo society
斜格性の階層[しゃかくせいのかいそう, shakakuseinokaisou] (n) obliqueness hierarchy
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] (n) {comp} hierarchy of name of corporate body
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy
データ(の)階層[データのかいそう, de-ta nokaisou] data hierarchy
プロトコル階層[プロトコルかいそう, purotokoru kaisou] protocol hierarchy
ルーティングハイアラーキ[るーていんぐはいあらーき, ru-teinguhaiara-ki] routing hierarchy
制御階層[せいぎょかいそう, seigyokaisou] control hierarchy
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body

-hierarchy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; ecclesiastical orders ; list of names arranged in order of rank ; ecclesiastical order of retinue FR:
ทฤษฎีลำดับขั้น[n. exp.] (thritsadī l) EN: hierarchy theory FR:
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์[n. exp.] (thritsadī l) EN: Maslow's Hierarchy of Needs FR:

-hierarchy- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speicherhierachie {f}storage hierarchy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hierarchy-
Back to top