ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hesitatingly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hesitatingly, *hesitatingly*,

-hesitatingly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้อยอิ่ง[adv.] (øi-ing) EN: hesitatingly ; slowly as if unwilling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hesitatingly-
Back to top