ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hesitatingly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hesitatingly, -hesitatingly-

*hesitatingly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhesitatingly (adv.) อย่างไม่ลังเล See also: อย่างไม่รีรอ, อย่างมั่นคง, อย่างยึดมั่น Syn. promptly Ops. hesitatingly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืดยาด (adv.) hesitatingly See also: falteringly Syn. ร่ำไร
รอรี (adv.) hesitatingly See also: lingeringly Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า
อ้อยอิ่ง (adv.) hesitatingly See also: falteringly Syn. ร่ำไร, ยืดยาด

*hesitatingly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, 尽管 / 儘管] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating

*hesitatingly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一も二もなく;一も二も無く[いちもにもなく, ichimonimonaku] (adv) unhesitatingly
直往[ちょくおう, chokuou] (n,vs) going unhesitatingly forward
辞す[じす, jisu] (v5s) (1) (See 辞する) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to quit; to resign; to retire; to leave post; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜を辞さず, etc.) unhesitatingly; (P)
辞する[じする, jisuru] (vs-s) (1) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to resign (post); to quit; to retire; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜を辞せず, etc.) unhesitatingly

*hesitatingly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้อยอิ่ง[adv.] (øi-ing) EN: hesitatingly ; slowly as if unwilling FR:
หรา[adv.] (rā) EN: daringly ; unhesitatingly ; quickly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hesitatingly*
Back to top