ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-helpful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น helpful, *helpful*,

-helpful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell him it would be very helpful if he could tell us who they are.{\cHFFFFFF}บอกเขาว่ามันจะเป็นประโยชน์มาก ถ้าเขาสามารถบอกเราว่าเขาเป็นใคร
Might be helpful on your way.อาจจะเป็นประโยชน์ในทางของคุณ
That would be extremely generous... and more helpful than you can imagine.นั่นมันใจกว้างเหลือล้นเลย และสามารถช่วยได้ เกินที่คุณจะคาดคิด
So here's a helpful hint for you.และนี่คือคำที่น่าจะช่วยคุณได้
One, your mind is always occupied on something... So it may as well be something helpful like Mrs. Schirmir and her vacuum cleaner.อย่างคุณนายเชอร์เมอร์ และเครื่องดูดฝุ่น
Nice of you to drop in. You were so helpful to my wolves last night.ดีมากที่มา เมื่อคืนนี้กลิ่นของเจ้า ช่วยฝูงหมาป่าของข้าได้มากเลย...
These places like that are helpful to us.ที่แบบนี้หละ ที่เป็นประโยชน์สำหรับเรา
Most people who deal with loss really find it helpful to talk about things.คนที่ผ่านการสูญเสีย ควรจะพูดอะไรบ้างนะ จะได้ดีขึ้น
Particularly helpful if you're shy.มีประโยชน์มาก ถ้าคุณขี้อาย
I will tell the president how helpful you have been.ฉันจะเรียนท่านให้ว่าคุณช่วยได้มากเลย
Does That Sound Helpful To You, Mrs. Kowalsky?ฟังเหมือนคนอยากช่วยไหมค่ะ คุณโควาลสกี้
I'm the helpful handyman. How evil can I possibly be?ผมมันผู้ช่วยผู้แสนดีอย่างนี้ จะเป็นปีศาจไปได้ยังไง

-helpful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世話を焼く[せわをやく, sewawoyaku] (exp,v5k) to bother; to meddle; to poke one's nose (into another's business); to be too helpful
気を利かせる[きをきかせる, kiwokikaseru] (exp,v1) (1) (See 気が利く・1) to (take in the situation, etc.) and make the smart move; (2) (See 気が利く・2) to (consider someone's feelings) and do the tactful or helpful thing
良薬は口に苦し[りょうやくはくちににがし, ryouyakuhakuchininigashi] (exp) good medicine tastes bitter; the most helpful advice may be difficult to listen to
調法[ちょうほう, chouhou] (adj-na,n) (See 重宝・1) convenient; useful; handy; helpful
面倒見のいい;面倒見の良い;面倒見のよい[めんどうみのいい(面倒見のいい;面倒見の良い);めんどうみのよい(面倒見の良い;面倒見のよい), mendouminoii ( mendoumi noii ; mendoumi no yoi ); mendouminoyoi ( mendoumi no yoi ;] (adj-i) (See 面倒見がいい) helpful (in terms of taking care of people)

-helpful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous FR: faire montre de bienveillance
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmja) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate FR: manquer de générosité
มีประโยชน์[adj.] (mī prayōt) EN: useful ; valuable ; precious ; helpful FR: utile ; avantageux ; précieux
เหมาะมือ[adj.] (mǿmeū) EN: handy ; useful ; helpful ; easy to use ; practical FR: pratique
โอบอ้อม[adj.] (ōp-øm) EN: generous ; helpful ; kindhearted FR:
โอบอ้อมอารี[adj.] (ōp-øm-ārī) EN: generous ; bounteous ; bountiful ; kind ; helpful ; kind-hearted ; hospitable FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit FR: être utile ; avoir de l'utilité
เผื่อแผ่[v.] (pheūaphaē) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful FR:
เผื่อแผ่[adj.] (pheūaphaē) EN: generous ; helpful FR: généreux

-helpful- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hilfsbereit; zuvorkommend {adj} | hilfsbereiter | am hilfsbereitestenhelpful | more helpful | most helpful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -helpful-
Back to top