ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-heat-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heat, *heat*,

-heat- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing is hid from the heat thereof.ไม่มีสิ่งใดรอดจากความร้อนของมันได้
Look, the longer they're out in the field, the more heat we can draw away from the real team.ยิ่งพวกนั้นยังอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร่ ก็ยิ่งดึงความสนใจไปจากทีมจริงมากเท่านั้น
I had to exert pressure just to keep you in this thing. Don't give me heat about my word.ฉันบีบให้เขาใส่ชื่อคุณ ดังนั้นอย่ามีปัญหากับฉัน
Leave your vest. I don't want any heat casualties.ไม่ต้องใส่เสื้อกั๊กนะร้อนตาย
The way you heat me up insideThe way you heat me up inside
Oh, Jason, the heat is coming.เจสัน เกิดเรื่องแล้ว
Where it's flat and immense And the heat is intenseที่ซึ่งเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ และมีแสงแดดอันร้อนแรง
Because I think it might take some of the heat off me.แม่จะได้จิกฉันน้อยลงไปหน่อย
I think the heat is getting to your good temper.อารมณ์หลวงพ่อจะร้อนไปหน่อยนะ
"that you can't walk out on in 30 seconds if you spot the heat around the corner.""เพื่อจะได้หนีตำรวจได้ใน 30 วินาที" "... หากว่ามีอะไรมาคุกคาม"
I'm not taking the heat from my boss. They are not walking.ผมไม่ยอมปล่อยให้มันลอยนวลไป
LAPD, the G, what? Where the fuck did this heat come from?ตำรวจแอลเอ แห่กันมาจากไหน

-heat- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
[hōng, ㄏㄨㄥ, 烘] bake; heat by fire
城市热岛[chéng shì rè dǎo, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄖㄜˋ ㄉㄠˇ, 城市热岛 / 城市熱島] city heat island (i.e. large city centers are hotter)
绝缘体[jué yuán tǐ, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, 绝缘体 / 絕緣體] electrical insulation; heat insulation
供热[gōng rè, ㄍㄨㄥ ㄖㄜˋ, 供热 / 供熱] heat supply
保温[bǎo wēn, ㄅㄠˇ ㄨㄣ, 保温 / 保溫] heat preservation
传热[chuán rè, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄜˋ, 传热 / 傳熱] heat transfer; heat transmission
散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, 散热器 / 散熱器] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device)
散热片[sàn rè piàn, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄆㄧㄢˋ, 散热片 / 散熱片] heat sink
热能[rè néng, ㄖㄜˋ ㄋㄥˊ, 热能 / 熱能] heat energy
蒸发热[zhēng fā rè, ㄓㄥ ㄈㄚ ㄖㄜˋ, 蒸发热 / 蒸發熱] latent heat of evaporation
均热[jūn rè, ㄐㄩㄣ ㄖㄜˋ, 均热 / 均熱] to heat evenly (e.g. in smelting metal)
传热学[zhuàn rè xué, ㄓㄨㄢˋ ㄖㄜˋ ㄒㄩㄝˊ, 传热学 / 傳熱學] theory of heat (math. phys.); heat transmission

-heat- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケミカルヒートポンプ[, kemikaruhi-toponpu] (n) chemical heat pump
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant
チャカ[, chaka] (n) (sl) pistol; heat
ヒートアップ[, hi-toappu] (n,vs) heat up
ヒートシンク[, hi-toshinku] (n) {comp} heat sink
ヒートスプレッダ[, hi-tosupuredda] (n) {comp} heat spreader
促成栽培[そくせいさいばい, sokuseisaibai] (n,vs) raising out-of-season crops with artificial heat
保温[ほおん, hoon] (n,vs) retaining warmth; keeping heat in; heat insulation; (P)
保温材[ほおんざい, hoonzai] (n) heat insulating material; lagging material
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P)
六淫[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer)
四気[しき, shiki] (n) weather of the four seasons (warmth of spring, heat of summer, cool of autumn, and cold of winter)
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n,vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P)
希釈熱[きしゃくねつ, kishakunetsu] (n) heat of dilution
感熱剤[かんねつざい, kannetsuzai] (n) heat sensitizer; heat sensitiser
感知装置[かんちそうち, kanchisouchi] (n) smoke or heat sensor or detector
摩擦熱[まさつねつ, masatsunetsu] (n) frictional heat
暑がる[あつがる, atsugaru] (v5r,vi) to complain of the heat; to feel the heat
暑さ中り[あつさあたり, atsusaatari] (n) (obsc) (See 暑気中り) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration
暑気中り;暑気あたり[しょきあたり, shokiatari] (n) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration
暑熱[しょねつ, shonetsu] (n) heat of summer
極暑[ごくしょ, gokusho] (n) intense heat; hottest season; peak of summer's heat
残暑[ざんしょ, zansho] (n) (refers to heat following 立秋, approx. Aug. 8) (See 立秋) late summer heat; lingering summer heat; (P)
気化熱[きかねつ, kikanetsu] (n) vaporization heat; vaporisation heat
汗疹;汗疣[あせも;あせぼ(汗疹), asemo ; asebo ( ase shin )] (n,adj-no) prickly heat; heat rash; miliaria
汗知らず[あせしらず, aseshirazu] (n) prickly heat powder; baby powder; talc powder
潜熱[せんねつ, sennetsu] (n) latent heat
潜熱蓄熱[せんねつちくねつ, sennetsuchikunetsu] (n) latent heat storage
炎暑[えんしょ, ensho] (n,adj-no) heat wave; intense heat
炎熱[えんねつ, ennetsu] (n,adj-no) sweltering heat
焚く[たく, taku] (v5k,vt) (1) (See 薫く・たく) to burn; to kindle; to build a fire; (2) to heat (a bath, stove, etc.); (3) to use (a camera flash); (P)
焦熱[しょうねつ, shounetsu] (n) scorching heat
熱エネルギー[ねつエネルギー, netsu enerugi-] (n) thermal energy; heat energy
熱する[ねっする, nessuru] (vs-s) to heat; to heat up; (P)
熱ばて[ねつばて, netsubate] (n) heat exhaustion
熱疲労[ねつひろう, netsuhirou] (n) (1) thermal fatigue (e.g. in structures); (2) (See 熱ばて,熱疲憊) heat exhaustion
熱疲憊[ねつひはい, netsuhihai] (n) heat exhaustion
苦熱[くねつ, kunetsu] (n) intense heat
茹だる;茹る(io)[うだる;ゆだる, udaru ; yudaru] (v5r,vi) (1) to boil; to seethe; (2) to be oppressed by heat
解離熱[かいりねつ, kairinetsu] (n) heat of dissociation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ヒートシンク[ひーとしんく, hi-toshinku] heat sink
放熱板[ほうねつばん, hounetsuban] heat sink

-heat- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
ไอตัว[n.] (aitūa) EN: body warmth ; body heat FR: chaleur corporelle [f]
อัตราการถ่ายเทความร้อน[n. exp.] (attrā kān t) EN: heat transfer rate FR:
อัตราส่วนความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (attrāsūan k) EN: specific heat ratio FR:
เบิกเรือ[v.] (boēk-reūa) EN: open a dugout by applying heat FR:
ฉนวนกันความร้อน ; ฉนวนความร้อน[n. exp.] (chanūan kan) EN: heat insulator ; thermal protection FR:
ชนวนป้องกันความร้อน[n. exp.] (chanūan pǿn) EN: heat insulator FR:
ดุลความร้อน[n. exp.] (dun khwāmrø) EN: heat balance FR:
ฟลักซ์ความร้อน[n. exp.] (flak khwām ) EN: heat flux FR: flux de chaleur [m] ; flux thermique [m]
ฟลักซ์ความร้อนวิกฤต[n. exp.] (flak khwām ) EN: critical heat flux FR:
ให้ความร้อน[v.] (hai khwām r) EN: heat FR: chauffer
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited FR: être excité ; être en chaleur
การได้รับความร้อน[n. exp.] (kān dāi rap) EN: heat gain FR:
การแลกเปลี่ยนความร้อน[n. exp.] (kān laēkplī) EN: exchange of heat FR: échange de chaleur [m]
การนำความร้อน[n. exp.] (kān nam khw) EN: heat conduction FR:
การแผ่รังสีความร้อน[n. exp.] (kānphaērang) EN: heat radiation FR:
การพาความร้อน[n. exp.] (kān phā khw) EN: heat convection FR:
การผลิตความร้อน[n. exp.] (kān phalit ) EN: heat generation FR: production de chaleur [f]
การสูญเสียความร้อน[n. exp.] (kān sūnsīa ) EN: heat loss FR:
การสูญเสียความร้อนแฝง[n. exp.] (kān sūnsīa ) EN: latent heat loss FR:
การถ่ายเทความร้อน[n. exp.] (kān thāithē) EN: heat transfer FR:
ขี้ร้อน[adj.] (khī røn) EN: sensitive to heat ; sensitive to hot weather FR: sensible à la chaleur
คลื่นความร้อน[n. exp.] (khleūn khwā) EN: heat wave FR: vague de chaleur [f]
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน[n. exp.] (khreūang la) EN: heat exchanger FR: échangeur de chaleur [m]
เครื่องยนต์ความร้อน[n. exp.] (khreūangyon) EN: heat engine FR:
ความจุความร้อน[n. exp.] (khwām ju kh) EN: heat capacity FR:
ความจุความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (khwām ju kh) EN: specific heat ; specific heat capacity FR: chaleur spécifique [f]
ความเผ็ด [n.] (khwām phet) EN: spiciness ; spicy heat ; pungency FR: goût piquant [f]
ความร้อน[n.] (khwām røn) EN: heat ; hotness ; temperature FR: chaleur [f] ; chaud [m]
ความร้อนแฝง[n. exp.] (khwām røn f) EN: latent heat FR: chaleur latente [f]
ความร้อนจากการสลายตัว[n. exp.] (khwām røn j) EN: decay heat FR:
ความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (khwām røn j) EN: specific heat FR: chaleur spécifique [f]
ความร้อนของการกลายเป็นไอ[n. exp.] (khwām røn k) EN: heat of vaporisation ; heat of vaporization FR: chaleur de vaporisation [f]
ความร้อนของปฏิกิริยา[n. exp.] (khwām røn k) EN: heat of reaction FR: chaleur de réaction [f]
ความร้อนสัมผัส[n. exp.] (khwām røn s) EN: sensible heat FR:
กลัดมัน[adj.] (klatman) EN: lustful ; oversexed ; in heat ; having strong sexual desire ; randy ; sexually excited FR:
กลจักรความร้อน[n. exp.] (konlajak kh) EN: heat engine FR:
กระดานไฟ[n.] (kradānfai) EN: heat treatment board FR:
แหล่งกำเนิดความร้อน[n. exp.] (laeng kamno) EN: heat source FR: source de chaleur [f]
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame FR: flamber ; passer à la flamme

-heat- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absorptionswärmepumpe {f}absorption heat pumps
Abwärme {f}waste heat; exhaust heat
Abwärmenutzungsanlage {f}waste heat recovery system
Nutzwärmeleistung {f}available heat
glühende Hitze {f}blistering heat
Bruthitze {f}sweltering heat
Erhitzung {f}build-up (heat); heat build-up
Feuersglut {f}burning heat
Zerfallswärmeleistung {f}decay heat
Wärmekapazität {f} | spezifische Wärmekapazitäteffective heat capacity | specific heat capacity
Fieberhitze {f}feverish heat
Glutbeständigkeit {f}resistance to glow heat
Hitze {f} | in der Hitze schmoren | mit der Hitze fertig werden | bei dieser Hitzeheat | to swelter in the heat | to beat the heat | with this heat
Wärme {f} [techn.] [phys.] | spezifische Wärmeheat | specific heat
Zwischenlauf {m} [sport]intermediate heat
Plattenwärmetauscher {m}plate heat exchanger
Strahlungsschutz {m}protection against radiated heat
Wärmebeständigkeit {f}resistance to heat
Rotationswärmerückgewinner {m} [techn.]circulating heat recoverer
glühend heiß; brütend heiß; sengend {adj} | eine sengende Hitzescorching | a scorching heat
Rohrbündel-Wärmetauscher {m}tube bundel heat exchange
Quellstärke {f} (im Brennstoff)volumetric heat generation rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -heat-
Back to top