ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hatred-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hatred, *hatred*,

-hatred- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"We do not want to ignite the fear or hatred of anyone.เราไม่ต้องการจุดชนวน ความกลัวหรือเกลียดผู้ใด
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น
Why pin all his hatred on me?ทำไมต้องมาลงที่ข้าด้วย?
Consumed by his hatred for Nicholas and his family,ผลาญทุกอย่างด้วยความเกลียดชัง ต่อนิโคลัสและครอบครัว
Will you breed new hatred and evil with those weapons?คุณจะก่อให้เกิดความเกลียดชังใหม่และความชั่วร้ายที่มีอาวุธเหล่านั้นหรือไม่
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน!
We've moved right into the hatred part.เราเคลื่อนตัวเรา เข้าสู่ด้านของความเกลียดชัง
My hatred helped me dig, kept me going.ความแค้นสั่งสมให้ผมขุดไปเรื่อยๆ
And by the sixth day, that hole was as dark as my hatred for Dad's God.พอถึงวันที่หก ก้นหลุมก็ดูมืดมิด มืดมิดเช่นเดียวกับโทสะของผมต่อพระองค์
'General opinion makes out that we live in a world of hatred and greed 'but I don't see that.คนทั่วไปมักจะบอกว่า เราอยู่ในโลกอันเลวร้าย แต่สำหรับผมแล้ว มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น
I have been witness to a world consumed by hatred and bent on self-destruction.ฉันได้เห็นโลกใบนี้ ถูกความรังเกียจชิงชังกัดกินจนเละเทะ จนไม่สามารถเยียวยาได้อีกแล้ว
Let's put all this self-condemness and hatred to an endจะได้เลิกโทษตัวเองและเกลียดตัวเองซะที

-hatred- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切骨之仇[qiè gǔ zhī chóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄓ ㄔㄡˊ, 切骨之仇] bitter hatred; hatred that cuts to the bone
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, 一失足成千古恨] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow.
仇怨[chóu yuàn, ㄔㄡˊ ㄩㄢˋ, 仇怨] hatred and desire for revenge
冤仇[yuān chóu, ㄩㄢ ㄔㄡˊ, 冤仇] rancor; enmity; hatred resulting from grievances

-hatred- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やがる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred
[く, ku] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
嫌韓[けんかん, kenkan] (n) hatred of things Korean (by Japanese)
怨念[おんねん, onnen] (n) grudge; malice; hatred
憎さ[にくさ, nikusa] (n) hatefulness; hatred
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) {Buddh} klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P)

-hatred- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred FR:
ความเกลียดชัง[n.] (khwām klīet) EN: hatred FR: haine [f] ; abomination [f[
ความรังเกียจเดียดฉันท์[n. exp.] (khwām rangk) EN: hatred FR:
โรคกลัวฝรั่งเศส[n. exp.] (rōk klūa Fa) EN: Francophobia ; Gallophobia ; dislike toward France ; hatred toward the People of France FR:
โรคกลัวคนแปลกหน้า[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: xenophobia ; fear and hatred of strangers or foreigners FR: xénophobie [f]
โทสะ ; โทโส[n.] (thōsa ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
โทสาคติ[n.] (thōsākhati) EN: partiality due to anger ; wrong way of behaviour consisting in hatred ; prejudice caused by hatred FR:
โทโส ; โทสะ[n.] (thōsō ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]

-hatred- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rassenhass {m}racial hatred

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hatred-
Back to top