ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hack-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hack, *hack*,

-hack- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'd take you ten minutes to hack through it with this.มันต้องการนำคุณสิบนาที ที่จะตัดผ่านมันกับเรื่องนี้
Now, if you're lucky, you could hack through your ankle in five minutes.ตอนนี้ถ้าคุณโชคดี คุณสามารถตัดผ่านข้อเท้าของ คุณ
God's not supposed to be a hack horror writer.พระเจ้าไม่ใช่นักเขียนนิยายสยองขวัญชั้นเลวหรอก
He must have felt sorry, because he showed me how to hack in from different places along the route.ซึ่งมันจะต้องเสียใจ ที่มันทำให้ฉันเรียนรู้วิธีเจาะระบบจากที่ต่างๆ
Somebody had to hack through some high-level barriers to put that body together and then send a program with a ghost-line on it....มีบางคนได้พยายามเจาะระบบ เพื่อเข้าถึงระบบควบคุมร่างหุ่นไซบอร์ก แล้วส่งจิตไปยังไซบอร์กเพื่อจะได้ควบคุม
It's gotta be the ugliest hack I have ever done.จะเป็นการแฮ็กที่น่าเกลียดที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลย
Jesus, what hack made this?ให้ตายซิ ทำเทปบ้านี่ออกมาได้ไงวะ?
No, some hack wizards, who turned themselves into monsters for the king.เปล่า พวกพ่อมดรับจ้างที่เปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจเพื่อราชาต่างหาก
I don't know, cap. You put a hack on us.ไม่รูสิ แคพ คุณจ้างพวกเรานี่
And do whatever the hack you wanna do all day long.และจะทำอะไรก็ตามให้ทำนายเจ็บ จะทำตลอดทั้งวัน.
So sorry I'm just a hack novelist I do it for the money, not because I want toแย่หน่อยนะที่เป็นแค่นิยายห่วยๆ ฉันต้องกินต้องใช้ เลยจำใจทำ
You think your schoolboy techie friend can hack into these servers?คุณคิดว่าเพื่อนของลูกๆคุณ สามารถเจาะเซอฟเวอร์ได้มั้ย?

-hack- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵截[qīn jié, ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, 侵截] to hack (computer)
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, 帮闲 / 幫閑] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc

-hack- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハック[, hakku] (n) {comp} hack
三文文士;三文々士[さんもんぶんし, sanmonbunshi] (n) hack writer
切り進む[きりすすむ, kirisusumu] (v5m) to cleave; to saw through; to hack apart
叩き切る;たたき切る[たたききる, tatakikiru] (v5r) to mangle; to hack down; to chop down
売文[ばいぶん, baibun] (n) hack writer
駄馬[だば;だうま, daba ; dauma] (n) packhorse; workhorse; hack
駑馬[どば, doba] (n) (riding) hack

-hack- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; chop down ; sever ; hew FR: sabrer ; couper à grands coups
แฮก = แฮค[v.] (haēk) EN: hack FR: pirater ; hacker (anglic.)
งานที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān thī nā) EN: boring job ; chore ; hack work FR: travail ennuyeux [m] ; corvée [f] (fig.)
สับ[v.] (sap) EN: chop ; chop up ; cut ; slit open ; break open ; mince ; hack FR: hacher ; émincer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hack-
Back to top