ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-guidebook-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น guidebook, *guidebook*,

-guidebook- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイドブック[, gaidobukku] (n) guidebook
早分かり;速分かり;早わかり[はやわかり, hayawakari] (n,vs) (1) quick learner; quick understanding; easy to understand; (2) handbook; guidebook
栞;枝折り;枝折[しおり, shiori] (n) (1) bookmark; (2) guidebook

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -guidebook-
Back to top