ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*guidebook*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น guidebook, -guidebook-

*guidebook* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guidebook (n.) คู่มือท่องเที่ยว See also: คู่มือทัศนาจร, หนังสือแนะนำนักท่องเที่ยว, คู่มือ Syn. directory
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's nothing of this in the guidebookสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือนำเที่ยวเลย

*guidebook* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイドブック[, gaidobukku] (n) guidebook
早分かり;速分かり;早わかり[はやわかり, hayawakari] (n,vs) (1) quick learner; quick understanding; easy to understand; (2) handbook; guidebook
栞;枝折り;枝折[しおり, shiori] (n) (1) bookmark; (2) guidebook
階梯;階程(iK)[かいてい, kaitei] (n) (1) (See 階段) stairs; (2) (See 段階) rank; grade; gradations; step; (3) guide; guidebook; (4) slanted ladder (exercise equipment)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *guidebook*
Back to top