ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-group-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น group, *group*,

-group- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not in one man nor a group of men, but in all men. In you!ไม่ได้อยู่ที่คนหรือกลุ่มใดกลุ่มนึง แต่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน รวมทั้งคุณ
My blood group is very unusual.กรุ๊ปเลือดของฉันคือเรื่องผิดปกติ มาก ดู
Mr. Landers, it is the consensus of this group that you are a person of little or no theological knowledge.คุณแลนเดอร์ส เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า คุณเป็นคนที่มีความรู้ ด้านศาสนศาสตร์น้อย ไม่ก็ไม่มีเลย
We've bred an army of anarchists but not one group that can fight the British anywhere.เรามีกองทัพอนาธิปไตย แต่ไม่มีกลุ่มไหนเลย ที่จะต่อสู้พวกอังกฤษได้จริงๆ
And It's always difficult when a group of new friends meet together for the first time to get acquainted.และมันก็ยากเสมอ เวลามีกลุ่มเพื่อนใหม่ ที่จะได้ทำความรู้จักกันตอนได้พบกันครั้งแรก
The funny thing is, there's a whole group of people here having some sort of party,ที่น่าตลกก็คือ มีกลุ่มคนรวมตัวกันที่นี่ เหมือนมีงานปาร์ตี้
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต
Oh, all of ya. Come over here. Big group hug!โอ้ ทุกคน มานี่สิ กอดกลุ่มใหญ่ กอดยกกลุ่ม
Nice group here.เยี่ยมมาก ทีนี้ จะมีผู้โชคดี 2 คน
What's true for the group is also true for the individual.อะไรที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ก็มักจะเกิดขึ้นกับเราด้วย
They have formed a group of international candidates.พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม ของผู้สมัครนานาชาติ

-group- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 友邦保险公司 / 友邦保險公司] American International Group (AIG), insurance company
[kǎ, ㄎㄚˇ, 佧] ancient name for a minority group in China
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
丁基[dīng jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, 丁基] butyl group C4H9- (chem.)
丐帮[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, 丐帮 / 丐幫] beggars' union; a group of beggars
丙基[bǐng jī, ㄅㄧㄥˇ ㄐㄧ, 丙基] propyl group C3H7- (chem.)
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 航空母舰战斗群 / 航空母艦戰鬥群] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier
俱乐部[jù lè bù, ㄐㄩˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ, 俱乐部 / 俱樂部] club (i.e. a group or organization)
汇业财经集团[huì yè cái jīng jí tuán, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄝˋ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 汇业财经集团 / 匯業財經集團] Delta Asia financial group (Macau)
句群[jù qún, ㄐㄩˋ ㄑㄩㄣˊ, 句群] discourse; group of sentences with clear meaning; narrative
有限群[yǒu xiàn qún, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄣˊ, 有限群] finite group (math.)
一拨儿[yī bō r, ㄧ ㄅㄛ ㄖ˙, 一拨儿 / 一撥兒] group of people
七十七国集团[qī shí qī guó jí tuán, ㄑㄧ ㄕˊ ㄑㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 七十七国集团 / 七十七國集團] Group of 77
合家欢[hé jiā huān, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢ, 合家欢 / 合家歡] group photo of whole family
团队精神[tuán duì jīng shén, ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, 团队精神 / 團隊精神] group mentality; collectivism; solidarity; team spirit
团体行[tuán tǐ xíng, ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˊ, 团体行 / 團體行] group travel
班组[bān zǔ, ㄅㄢ ㄗㄨˇ, 班组 / 班組] group or team (in factories etc)
组长[zǔ zhǎng, ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ, 组长 / 組長] group leader
苗族[Miáo zú, ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ, 苗族] Hmong or Miao ethnic group of southwest China
乙基[yǐ jī, ㄧˇ ㄐㄧ, 乙基] methyl group C2H5- (chem.)
合影[hé yǐng, ㄏㄜˊ ˇ, 合影] joint photo; group photo
团员[tuán yuán, ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, 团员 / 團員] member; group member
阿布沙耶夫[Ā bù Shā yē fū, ㄚ ㄅㄨˋ ㄕㄚ ㄧㄝ ㄈㄨ, 阿布沙耶夫] Abu Sayyaf, militant Islamist separatist group also known as al-Harakat al-Islamiyya
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 僮] name of an ethnic group in Guangxi
置换群[zhì huàn qún, ㄓˋ ㄏㄨㄢˋ ㄑㄩㄣˊ, 置换群 / 置換群] permutation group (math.)
[zú, ㄗㄨˊ, 族] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族)
物以类聚,人以群分[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, ren2 yi3 qun2 fen1, 物以类聚,人以群分 / 物以類聚,人以群分] Similar things group together, similar people fit together (成语 saw); Birds of a feather flock together.

-group- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
G10[ジーテン, ji-ten] (n) Group of Ten; G-10
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924)
アービトレーショングループ[, a-bitore-shonguru-pu] (n) {comp} arbitration group
アーレフ[, a-refu] (n) Aleph (new name of religious group Aum Shinrikyo)
アシル基[アシルき, ashiru ki] (n) acyl group
アセチル基[アセチルき, asechiru ki] (n) acetyl group
アゾ基[アゾき, azo ki] (n) azo group
アリール基[アリールき, ari-ru ki] (n) aryl group
アルデヒド基[アルデヒドき, arudehido ki] (n) aldehyde group
インタレストグループ[, intaresutoguru-pu] (n) {comp} interest group
エスニックグループ[, esunikkuguru-pu] (n) ethnic group
エンカウンターグループ[, enkaunta-guru-pu] (n) encounter group
オウム真理教;アウム真理教[オウムしんりきょう(オウム真理教);アウムしんりきょう(アウム真理教)(ik), oumu shinrikyou ( oumu shinrikyou ); aumu shinrikyou ( aumu shinrikyou )(ik)] (n) Aum Shinrikyou religious group
カミセン[, kamisen] (n) (abbr) younger members of the group (wasei
カルボニル基[カルボニルき, karuboniru ki] (n) carbonyl group
カンパニー(P);コンパニー[, kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P)
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
クリエーティブグループ[, kurie-teibuguru-pu] (n) creative group
グループID[グループアイディー, guru-puaidei-] (n) {comp} group identifier; GID
グループインタビュー[, guru-puintabyu-] (n) group interview
グループケア[, guru-pukea] (n) group care
グループコミット[, guru-pukomitto] (n) {comp} group commit
グループダイナミックス[, guru-pudainamikkusu] (n) group dynamics
グループディスカッション[, guru-pudeisukasshon] (n) group discussion
グループ作業[グループさぎょう, guru-pu sagyou] (n) group interaction
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] (n) {comp} group separator; GS
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] (n) {comp} group broadcast
グループ見出し[グループみだし, guru-pu midashi] (n) group heading
グルイン[, guruin] (n) (abbr) group interview
グローバルグループ[, guro-baruguru-pu] (n) {comp} global group
ケトン基[ケトンき, keton ki] (n) ketone group
ジーファイブ[, ji-faibu] (n) G5; Conference of Ministers of the Group of Five
シアノ基;シアン基[シアノき(シアノ基);シアンき(シアン基), shiano ki ( shiano moto ); shian ki ( shian moto )] (n) cyano group
スケ番;助番[スケばん(スケ番);すけばん(助番), suke ban ( suke ban ); sukeban ( jo ban )] (n) leader of a female gang; leader of a group of delinquent girls
セマン[, seman] (n) Semang (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula)
セマン族[セマンぞく, seman zoku] (n) Semang people (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula)
セルフヘルプグループ[, serufuherupuguru-pu] (n) self-help group
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
パーフェクトリバティー教団[パーフェクトリバティーきょうだん, pa-fekutoribatei-kyoudan] (n) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924)
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] (n) {comp} parameter group identifier; PGI
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] group
グループID[ぐるーぷ ID, guru-pu ID] group ID
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS)
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast
グループ料金制[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] group rate system
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group
ニュースグループ[にゅーすぐるーぷ, nyu-suguru-pu] NG, news group
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI)
ピアグループ[ぴあぐるーぷ, piaguru-pu] peer group
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader
ファイルグループクラス[ふぁいるぐるーぷくらす, fairuguru-pukurasu] file group class
フィーチャーグループ[ふぃーちゃーぐるーぷ, fi-cha-guru-pu] feature group
プロジェクトグループ[ぷろじえくとぐるーぷ, purojiekutoguru-pu] project group
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime
プロセスグループリーダ[ぷろせすぐるーぷりーだ, purosesuguru-puri-da] process group leader
付番群[ふばんぐん, fubangun] ranked group
印字集団[いんじしゅうだん, injishuudan] printable group
回線群[かいせんぐん, kaisengun] trunk group
報告集団記述項[ほうこくしゅうだんきじゅつこう, houkokushuudankijutsukou] report group description entry
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access
実グループID[じつグループID, jitsu guru-pu ID] real group ID
実効グループID[じっこうグループID, jikkou guru-pu ID] effective group ID
排他ディスパッチ機構[ひたディスパッチきこう, hita deisupacchi kikou] EDG, Exclusive Dispatching Group Facility
研究グループ[けんきゅうグループ, kenkyuu guru-pu] research group
群オクテット[ぐんオクテット, gun okutetto] group octet
自動優先順位グループ[じどうゆうせんじゅんいグループ, jidouyuusenjun'i guru-pu] APG, Automatic Priority Group
表プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] foreground process group
表プロセスグループID[おもてプロセスグループID, omote purosesuguru-pu ID] foreground process group ID
裏プロセスグループ[うらプロセスグループ, ura purosesuguru-pu] background process group
補助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID
親のないプロセスグループ[おやのないプロセスグループ, oyanonai purosesuguru-pu] orphaned process group
試験群目標[しけんぐんもくひょう, shikengunmokuhyou] test group objective
閉域利用者グループ[へいいきりようしゃグループ, heiikiriyousha guru-pu] closed user group
閉域接続[へいいきせつぞく, heiikisetsuzoku] closed user group service
開発グループ[かいはつグループ, kaihatsu guru-pu] development group
集団項目[しゅうだんこうもく, shuudankoumoku] group item

-group- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบีเลียนกรูป ; อาบีเลียนกรุป[n. exp.] (ābīlīen krū) EN: abelian group ; commutative group FR: groupe abélien [m]
อากร[n.] (ākøn) EN: group FR:
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่ จำกัด ; บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Hān) EN: Hana Microelectronics Group ; Hana Group FR:
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Pūn) EN: Siam Cement Group Public Company Limited (SCG FR:
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Tha) EN: Thai Union Frozen Products PCL. (TUF) ; Thai Union Frozen Products Public Company Limited ; Thai Union Group FR:
ชฎิล[n.] (chadin) EN: [one of a group of ascetics characterized by long hair bound in a high bun] ; [a class of ascetics with matted hair] ; Isi ; matted-hair ascetic FR:
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
ชมรมชาวพุทธ[n. exp.] (chomrom chā) EN: Buddhist group FR:
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: group ; collection ; anthology FR: collection [f]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector ; wing FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝักฝ่าย[n.] (fakfāi) EN: group FR:
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk pra) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize ; compartmentalize FR: divisier ; classifier ; séparer
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จับกลุ่ม[v.] (japklum) EN: assemble ; gather ; form a group FR: se rassembler
จับระบำ[v.] (japrabam) EN: perform a group dance FR:
จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม[n. exp.] (jittawittha) EN: group counseling FR:
จิตวิทยากลุ่มชน[n. exp.] (jittawittha) EN: group psychology FR:
แก๊ง = แก๊งค์[n.] (kaeng) EN: gang ; group FR: gang [m] ; bande [f]
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; subdistrict chief ; subdistrict headman FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de sous-district [m]
การอภิปรายกลุ่ม[n. exp.] (kān aphiprā) EN: group discussion FR:
การอภิปรายกลุ่มย่อย[n. exp.] (kān aphiprā) EN: focus group discussion (FGD) FR:
การดำเนินการในกรุป[n. exp.] (kān damnoēn) EN: group operation FR:
การเคลื่อนไหวของกลุ่ม[n. exp.] (kān khleūoe) EN: group dynamics FR:
การคูณในกรุป[n. exp.] (kān khūn na) EN: group multiplication FR:
ค่ายอาสาพัฒนา[X] (khāi-āsāpha) EN: volunteer for rural development camp ; volunteer development group FR:
ขาโจ๋[n.] (khājō) EN: leader of the teenage group FR:
ขันธ์[n.] (khan) EN: group ; collection ; aggregate ; division FR: groupe [m]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณ-[pref.] (khana-) EN: council ; group ; member ; corporation FR: groupe [m]
คณะนิติราษฎร์ ; นิติราษฎร์ ; กลุ่มนิติราษฎร์[n. prop.] (khana Nitir) EN: Nitirat group ; Nitirat ; Khana Nitirat FR: groupe Nitirat [m]
ขนัด[n.] (khanat) EN: group ; portion ; series ; row ; line FR:
คณะทำงาน[n. exp.] (khana thamn) EN: working group ; working panel ; working party ; task force ; staff FR: groupe de travail [m]
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; party ; group ; faction ; clique FR: côté [m] ; parti [m] ; groupe [m]
เข้าขา[v.] (khaokhā) EN: get along well with ; become a member of a group ; become partners ; affiliate (with) ; join ; cooperate with each other FR: faire la paire
โขยง[n.] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock FR: groupe de personnes [m]
คลุมคน[n. exp.] (khlum khon) EN: group FR: groupe de personnes [m] ; groupe [m]
คนกลุ่มหนึ่ง[n. exp.] (khon klum n) EN: a group of people FR: un groupe de personnes [m]

-group- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group
Luft- und Raumfahrtgruppe {f}aerospace group
Altersklasse {f}age group
Gruppenstörungsmelder {m} [techn.]aggregate failure indicator; group fault indicator
Artikelgruppe {f}article group
Berechtigungsgruppe {f}authorization group
autonom; selbstständig; selbständig [alt] {adj} | autonome Arbeitsgruppeautonomous | autonomous work group
Beanspruchungsgruppe {f}stress group
Tanzgruppe {f}dancing group
Emittentengruppe {f}issuing group
Trainingsgruppe {f}encounter group
Volksgruppe {f}ethnic group
Randgruppe {f}fringe group
Funktionsgruppe {f}functional group
Gattung {f}generic group
Gruppe {f} [math.] | auflösbare Gruppegroup | solvable group
Gruppenleiter {m}group manager; group leader
Zündgruppe {f}ignition group
Einkommensstufe {f}income group
Triebwerksgruppe {f}mechanism group
Popgruppe {f}pop group
Gebetskreis {m}prayer circle; prayer group
Selbsthilfegruppe {f}self-help group
Größenklasse {f}size group
Sachgebiet {n} | ein Sachgebiet durchnehmensubject area; subject group | to cover a subject
Zielgruppe {f}target group
Schaltgruppe {f}vector group

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -group-
Back to top