ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-granduncle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น granduncle, *granduncle*,

-granduncle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm your granduncle but I can still walk either of you into the ground.ฉันเป็นลุงใหญ่ของเธอ แต่ฉันยังเดินแข่งกับ เธอทั้งสองคนได้สบาย

-granduncle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大叔父;大伯父[おおおじ, oooji] (n) granduncle

-granduncle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาทวด[n.] (tāthūat) EN: great grandfather ; great granduncle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -granduncle-
Back to top