ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-gradual-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gradual, *gradual*,

-gradual- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it seems gradual in the course of a human lifetime but in the course of time, as defined by this river, it's happening very, very quickly.มันดูเหมือนจะค่อยๆเปลี่ยนไป ในช่วงเวลาของชีวิตคนๆหนึ่ง แต่ถ้านับช่วงเวลาสำหรับแม่น้ำสายนี้ มันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก
When I at last noticed, my heart had already become hard from the gradual loss of its youthful vitality.รู้สึกตัวอีกที หัวใจของผมก็ด้านชา ปราศจากความรู้สึกวัยเด็ก
I thought we were going for more of a gradual improvement.ผมคิดว่าเราได้มีการปรับปรุงไปทีละน้อยแล้วหล่ะ
But it was a gradual process, and it's like a jigsaw puzzle.และมันก็เหมือนกับเกมจิ๊กซอว์ คุณมีชิ้นส่วนที่เหมาะสมและ ลดลงทุกอย่างเข้าด้วยกัน
Heading through the tunnel, gradual right, up through third, fourth, fifth... ls Alexander around?มุ่งหน้าผ่านอุโมงค์ค่อยๆขวา ผ่านสามสี่ห้า ... เป็นอเล็กซานเดรอบ?
A sense of emptiness, of loss. A gradual narrowing of one's...ความรู้สึกโดดเดี่ยว สูญเสีย การที่ต้องค่อยๆ..
It's a gradual deterioration of the muscles of the heart.มันคือการที่กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมสภาพ

-gradual- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演进[yǎn jìn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˋ, 演进 / 演進] evolution; gradual forward progress
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, 切磋琢磨] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process
渐变[jiàn biàn, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, 渐变 / 漸變] gradual change
改良主义[gǎi liáng zhǔ yì, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 改良主义 / 改良主義] reformism (i.e. favoring gradual change as opposed to revolution)
渐进[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, 渐进 / 漸進] progress step by step; gradual progress; to move forward (slowly)
熏染[xūn rǎn, ㄒㄩㄣ ㄖㄢˇ, 熏染] to exert a gradual influence; to nurture; a corrupting influence
进行性失语[jìn xíng xìng shī yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, 进行性失语 / 進行性失語] progressive aphasia; gradual loss of speech
递进[dì jìn, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 递进 / 遞進] gradual progress; to go forward one stage at a time

-gradual- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices)
じり高[じりだか, jiridaka] (n) gradual rise in prices
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little
漸悟[ぜんご, zengo] (n,vs) {Buddh} (See 頓悟) gradual enlightenment
漸減[ぜんげん, zengen] (n,vs) gradual decrease; decline; (P)
累進[るいしん, ruishin] (n,vs) successive promotion; gradual promotion; graduated; (P)

-gradual- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลามเลีย[v.] (lāmlīa) EN: have a gradual effect ; spread gradually FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -gradual-
Back to top