ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-gourmand-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gourmand, *gourmand*,

-gourmand- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グールマン[, gu-ruman] (n) gourmand
グルマン[, guruman] (n) gourmand (fre
食いしん坊[くいしんぼう;くいしんぼ, kuishinbou ; kuishinbo] (n,adj-na,adj-no) glutton; gourmand

-gourmand- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -gourmand-
Back to top