ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-golden-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น golden, *golden*,

-golden- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site.ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น
# I lift my lamp beside the golden door ##ฉันนำทางเขา สู่ประตูสีทอง
I like butterflies with big golden wings... and blue and green tips.ฉันชอบผีเสื้อ ปีกใหญ่สีทอง ปลายปีกสีน้ำเงิน และเขียว
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์?
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์
That little guy is the golden goose.นี่มีค่าเหมือนไข่ห่านทองคำเลยนะ
You've heard of the golden rule, haven't you?เจ้าได้ฟัง กฏทองแล้ว ใช่มั้ย
He's got seventy-five golden camels! -Don't they look lovely, June?เขามีอูฐทอง 75 ตัว มันดูน่านรักนะ ว่ามั้ย
I had a dream... a golden deer...ฉันมีความฝัน... กวางสีทอง...
There'll be another "Lucy" tomorrow. Now it's time for Golden Oldies.เชิญพบ "ฉันรักลูซี่" ต่อคืนพรุ่งนี้ ต่อไปเป็น"หนังดังในอดีต"
A masterpiece of the Golden Age. And if she will give us the pleasure...ผลงานชิ้นเอกในยุคทอง และเมื่อได้ยลโฉมผมก็จะเริ่ม...

-golden- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, 康乾盛世] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)
满城尽带黄金甲[Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ, 满城尽带黄金甲 / 滿城盡帶黃金甲] Curse of the Golden Flower (2007), period drama movie by Zhang Yimou
鼎盛[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, 鼎盛] flourishing; at its peak; a golden age
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, 一箭双雕 / 一箭雙鵰] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone
金三角[Jīn sān jiǎo, ㄐㄧㄣ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, 金三角] Golden Triangle (Southeast Asia)
金帐汗国[jīn zhàng hàn guó, ㄐㄧㄣ ㄓㄤˋ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, 金帐汗国 / 金帳汗國] Golden Horde (ancient state)
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, 金毛狗] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine
金乌[jīn wū, ㄐㄧㄣ , 金乌 / 金烏] Golden Crow; the sun; the three-legged golden crow that lives in the sun
金球奖[Jīn qiú jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄤˇ, 金球奖 / 金球獎] Golden Globe Award
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, 金丝猴 / 金絲猴] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana)
金马奖[Jīn mǎ jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄤˇ, 金马奖 / 金馬獎] Golden Horse Film Festival and Awards
金黄[jīn huáng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ, 金黄 / 金黃] golden yellow; golden
锦鸡[jǐn jī, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧ, 锦鸡 / 錦雞] golden pheasant
[huī, ㄏㄨㄟ, 翚 / 翬] pheasant; golden pheasant; variegated; to fly
潘金莲[Pān Jīn lián, ㄆㄢ ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄢˊ, 潘金莲 / 潘金蓮] Pan Jinlian (name lit. Golden Lotus), heroine of Ming dynasty vernacular novel Jinpingmei or the Golden Lotus 金瓶梅
金瓶梅[Jīn píng méi, ㄐㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄟˊ, 金瓶梅] Jinpingmei or the Golden Lotus (1617), Ming dynasty vernacular novel, formerly notorious and banned for its sexual content

-golden- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica)
ゴールデンウィーク(P);ゴールデンウイーク[, go-ruden'ui-ku (P); go-ruden'ui-ku] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan); (P)
ゴールデンエージ[, go-ruden'e-ji] (n) golden age
ゴールデングレゴリー[, go-rudenguregori-] (n) golden gregory (Stegastes aureus)
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards
ゴールデンストライプトバタフライフィッシュ;サンバーストバタフライフィッシュ[, go-rudensutoraiputobatafuraifisshu ; sanba-sutobatafuraifisshu] (n) golden butterflyfish (Chaetodon aureofasciatus)
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos)
ゴールデンバタフライフィッシュ;ブラックチークバタフライフィッシュ[, go-rudenbatafuraifisshu ; burakkuchi-kubatafuraifisshu] (n) bluecheek butterflyfish (Chaetodon semilarvatus); addis butterflyfish; golden butterflyfish; redlined butterflyfish
ゴールデンハムスター[, go-rudenhamusuta-] (n) (See シリアンハムスター) golden hamster (Mesocricetus auratus); Syrian hamster
ゴールデンライオンタマリン[, go-rudenraiontamarin] (n) golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia)
ゴールデンルール[, go-rudenru-ru] (n) golden rule
シリアンハムスター[, shirianhamusuta-] (n) (See ゴールデンハムスター) Syrian hamster (Mesocricetus auratus); golden hamster
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week)
ハワイアンクリーナーラス;レインボークリーナーラス;ゴールデンクリーナーラス;ハワイクリーナーラス[, hawaiankuri-na-rasu ; reinbo-kuri-na-rasu ; go-rudenkuri-na-rasu ; hawaikuri-na-ras] (n) Hawaiian cleaner wrasse (Labroides phthirophagus); rainbow cleaner wrasse; golden cleaner wrasse
ヨーロッパ胸黒[ヨーロッパむなぐろ;ヨーロッパムナグロ, yo-roppa munaguro ; yo-roppamunaguro] (n) (uk) Eurasian golden plover (Pluvialis apricaria)
レモンチョウチョウウオ[, remonchouchouuo] (n) dotted butterflyfish (Chaetodon semeion); decorated butterflyfish; golden butterflyfish
三日月燕魚[みかづきつばめうお;ミカヅキツバメウオ, mikadukitsubameuo ; mikadukitsubameuo] (n) (uk) golden spadefish (Platax boersii, species of Indo-West Pacific spadefish found in Indonesia, New Guinea, and the Philippines); Boer's batfish
中道[なかみち, nakamichi] (n,adj-no) (1) middle of the road; moderation; golden mean; (2) the middle (of what one is doing); half-way; (3) {Buddh} middle way; middle path; (P)
光藻[ひかりも;ヒカリモ, hikarimo ; hikarimo] (n) (uk) Ochromonas vischeri (species of golden alga)
全盛時代[ぜんせいじだい, zenseijidai] (n) golden age
全盛期[ぜんせいき, zenseiki] (n) heyday; golden age
千載一遇[せんざいいちぐう, senzaiichiguu] (n) once in a lifetime (opportunity); (a golden opportunity that may) happen only once in a thousand years
墨烏賊[すみいか;スミイカ, sumiika ; sumiika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica)
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price
女郎花[おみなえし;オミナエシ, ominaeshi ; ominaeshi] (n) (uk) golden lace (Patrinia scabiosifolia); scabious patrinia; yellow patrinia
好機到来[こうきとうらい, koukitourai] (n) advent of a golden opportunity
御斎会[ごさいえ;みさいえ, gosaie ; misaie] (n) (See 金光明最勝王経) imperial event at which high monks recited the Golden Light Sutra to pray for national security and good harvests (held annually at the palace from the 8th to the 14th of the first lunar month, between the Nara and Muromachi periods)
最盛期[さいせいき, saiseiki] (n) golden age; best time for; (P)
犬鷲;狗鷲[いぬわし;イヌワシ, inuwashi ; inuwashi] (n) (uk) golden eagle (Aquila chrysaetos)
甲烏賊;甲イカ[こういか(甲烏賊);こうイカ(甲イカ);コウイカ, kouika ( kabuto ika ); kou ika ( kabuto ika ); kouika] (n) golden cuttlefish (Sepia esculenta); cuttlefish (any species in the family Sepiidae)
真烏賊[マイカ;まいか, maika ; maika] (n) (1) (See 鯣烏賊) Japanese common squid; Pacific flying squid (Todarodes pacificus); (2) (See 甲烏賊) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (3) (See 尻焼烏賊) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica)
秋の七草[あきのななくさ, akinonanakusa] (n) (See 春の七草) seven autumnal flowers (bush clover, Chinese silvergrass, kudzu, fringed pink, golden lace, thoroughwort, and balloon flower)
糸撚鯛[いとよりだい;イトヨリダイ, itoyoridai ; itoyoridai] (n) (uk) golden threadfin bream (Nemipterus virgatus); besugo
絶好機[ぜっこうき, zekkouki] (n) golden opportunity
胸黒[むなぐろ;ムナグロ, munaguro ; munaguro] (n) (uk) Pacific golden plover (Pluvialis fulva)
言わぬが花[いわぬがはな, iwanugahana] (exp) some things are better left unsaid; silence is golden
野生犬[やせいいぬ, yaseiinu] (n) (1) wild dog; Asiatic jackal (Canis aureus ssp.); golden jackal; (2) side-striped jackal (carnivore, Canis adustus)
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P)
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate

-golden- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราส่วนทอง[n. exp.] (attrāsūan t) EN: golden ration FR:
บานบุรีสีเหลือง ; บานบุรีเหลือง[n. exp.] (bānburī sī ) EN: Common allamanda ; Golden trumpet ; Allamanda schottii FR: Allamanda schottii
บัตรทอง (30 บาท)[n. exp.] (bat thøng () EN: medical golden card FR: carte de soins médicaux [f]
บีทรูท[n.] (bītrūt) EN: beetroot ; table beet ; garden beet ; red beet ; golden beet ; beet FR: betterave potagère [f]
ชัยพฤกษ์[n.] (chaiyaphreu) EN: yellow cassia ; golden shower ; pink cassia ; pink shower FR:
ชุมเห็ดเทศ[n. exp.] (chumhet thē) EN: ringworm bush ; seven golden candle stick ; candle bush ; Candelabra ; Senna alata FR: Senna alata
ดินแดนสุวรรณภูมิ[n. prop.] (Din Daēn Su) EN: Golden Peninsula FR: Péninsule d'Or [f]
ดอกคูน[n. exp.] (døk khūn) EN: Golden shower ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ดอกราชพฤกษ์[n. exp.] (døk rātchap) EN: Golden shower ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ดอกทอง[n. exp.] (døk thøng) EN: golden flower FR:
ฟักทองจานบิน[n. exp.] (fakthøng jā) EN: golden bush scallop FR:
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong ; foithong ; sweet egg-serpentine ; golden thread FR: foi thong ; foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks FR:
เห็ดเข็มทอง [n. exp.] (het khem th) EN: golden needle mushroom FR:
เห็ดนางรมทอง[n. exp.] (het nāngrom) EN: golden oyster mushroom ; Pleurotus citrinopileatus FR: Pleurotus citrinopileatus
หุ้มทอง[adj.] (hum thøng) EN: golden FR: doré ; doublé d'or ; recouvert d'or
จิ้งเหลนบ้าน[n. exp.] (jinglēn bān) EN: East Indian brown mabuya ; Many-lined sun skink ; Many-striped skink ; Common sun skink ; Golden skink ; Eutropis multifasciata FR: Eutropis multifasciata
ก้ามปูทองคำ[n. exp.] (kāmpū thøng) EN: golden clasp FR:
กาญจนาภิเษก [n. prop.] (Kānchanāphi) EN: Golden Jubilee FR:
กาญจนาภิเษก[n.] (kānjanāphis) EN: Golden Jubilee honoring the Kings 50th year of assention to the throne FR:
กนกนคร[n. exp.] (kanok nakhø) EN: golden city FR:
ไข่มุกสีทอง[n. exp.] (khaimuk sī ) EN: golden pearl FR: perle dorée [f]
ขนมฝอยทอง[n. exp.] (khanom føit) EN: golden threads FR:
ขนมทองม้วน[n. exp.] (khanom thøn) EN: thong muan ; thongmuan ; golden crispy coconut rolls FR: thong muan [m]
เขียวพระอินทร์[n.] (khīophra-in) EN: golden tree snake ; Chrysopelea ornata FR: Chrysopelea ornata
ครบรอบ 50 ปี[n. exp.] (khrop røp h) EN: golden jubilee ; 50th anniversary FR:
คูน[n.] (khūn) EN: golden shower tree ; golden shower cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia ; Cassia fistula FR: Cassia fistula [m]
กระไดทอง[n. exp.] (kradai thøn) EN: golden ladder ; stepping-stone FR:
กระทงทอง[n.] (krathongthø) EN: crispy golden cups ; crispy pastry cups FR:
กรงทอง[n. exp.] (krong thøng) EN: golden cage ; gilded cage FR:
กุมารทอง[n. exp.] (kumān thøng) EN: golden boy ; baby amulet FR:
แหลมทอง[n. prop.] (Laēm Thøng) EN: Golden Peninsula FR: Péninsule d'Or [f]
เหลืองอินเดีย [n. exp.] (leūang Indī) EN: Golden tree ; Yellow pui FR:
ลิงจมูกเชิดสีทอง[n. exp.] (ling jamūk ) EN: golden snub-nosed monkey FR:
ลมแล้ง[n.] (lomlaēng) EN: golden shower ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
แมงมุมใยทองลายเฉียง[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Golden Long-jawed Orb-weaver FR:
แมงมุมใยทองลายจุด[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Batik Golden Web FR:
หมากเหลือง [n. exp.] (māk leūang) EN: golden cane palm ; butterfly palm ; yellow cane palm ; golden fruited palm ; yellow palm ; Madagascar palm FR:
แมลงปอเข็มก้นแต้มธรรมดา[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Common Bluetail ; Marsh Bluetail ; Ubiquitous Bluetail ; African Bluetail ; Senegal Golden Dartlet FR:
เม็ดขนุน[n. exp.] (met khanun) EN: sweet jackfruit seeds ; golden jackfruit seeds ; golden sweet bean: FR:

-golden- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jemengoldsperling {m} [ornith.]Arabian Golden Sparrow
Kernbeißerweber {m} [ornith.]Asian Golden Weaver
Genickbandweber {m} [ornith.]Taveta Golden Weaver
Prinzenweber {m} [ornith.]Principe Golden Weaver
Schnitt {m} | der goldene Schnittsection | the golden section

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -golden-
Back to top