ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-globe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น globe, *globe*,

-globe- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not only Americans but people all around the globe are now guests in the nations we once called The Third World.ไม่เพียงชาวอเมริกัน... ...แต่ผู้คนทั่วโลกได้กลายเป็นผู้มาเยือนใน... ... ประเทศที่เราเรียกว่า โลกที่3
If we're to believe Fogg's calculations, he will have circled the globe and returned to England in a fortnight.ถ้าเราเชื่อการคำนวณของฟ็อกก์ เขาจะเดินทางรอบโลก และกลับอังกฤษได้ใน 14 วัน
"If you had a big globe with a coat of varnish on it,"ถ้าคุณมีลูกโลกที่เคลือบด้วยน้ำมันวานิช"
Ordinary people across the globe discover they have extraordinary abilities.คนธรรมดา\ทั่วโลก สิ่งที่พวกเขามี\ความสามารถพิเศษ
Ordinary people across the globe discover they have extraordinary abilities.ผู้คนธรรมดาจาก คนละซีกโลกค้นพบว่า พวกเขามีความสามารถพิเศษ
Ordinary people across the globe discovered extraordinary abilities.คนธรรมดาจากทั่วโลก ค้นพบความสามารถพิเศษ
Ordinary people look across the globe discoverผู้คนธรรมดามมองไปทั่วโลกและพบว่า
The Humankind, Life, Globe and everything will be over some day anywayมนุษย์ ชีวิต โลก และทุกสิ่งทุกอย่างจะดับลงไม่ช้านาน
I'm scouring the globe for the next big thing but that's another story.ฉันค้นหาทั้งโลกเพื่อนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เรื่องมันอีกเรื่องหนึ่ง
Weather center also reporting unique climate changes all over the globe and we have a theory that explains this activity.ศูนย์พยากรณ์อากาศก็ได้รายงานถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง กับโลก และเรามีทฤษฎีที่จะอธิบายถึงสาเหตุนี้
Every summer, vacationers traverse the globe in search of new sights and experiences.ทุกหน้าร้อน คนที่ไปพักร้อนต่างพบสิ่งใหม่ ประสบการณ์ใหม่
As the freshwater of Greenland's ice sheet gradually seeps into the salt water of the oceans, low-lying lands around the globe are threatened.ขณะที่น้ำจืดจากแผ่น น้ำแข็งของกรีนแลนด์ ไหลสู่น้ำเค็มในมหาสมุทร พื้นที่ราบต่ำทั่วโลกกำลังถูกคุกคาม

-globe- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金球奖[Jīn qiú jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄤˇ, 金球奖 / 金球獎] Golden Globe Award

-globe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards
千日紅[せんにちこう, sennichikou] (n) globe amaranth
千日草[せんにちそう, sennichisou] (n) globe amaranth
月球儀[げっきゅうぎ, gekkyuugi] (n) (See 地球儀) moon globe
球状[きゅうじょう, kyuujou] (n) (1) shape of a globe; globe shape; (adj-no) (2) spherical

-globe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
หุหนิงหงัน[n.] (huning-ngan) EN: Globe amaranth FR:
โครงสร้างโลก ; โครงสร้างของโลก[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: earth's structure ; structure of the earth FR: structure du globe terrestre [f]
โลก[n.] (lōk) EN: world ; Earth ; globe FR: monde [m] ; Terre [f] ; planète [f]
ลูกโลก[n.] (lūklōk) EN: globe ; terrestrial globe ; globe model FR: globe terrestre [m] ; sphère terrestre [f]
ลูกนัยน์ตา[n.] (lūk nai tā) EN: eyeball FR: globe oculaire [m]
ลูกตา[n.] (lūktā) EN: eyeball ; eye FR: globe oculaire [m]
แมลงปอบ้านหางแหลม[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Globe Skimmer ; Wandering Glider FR:
พื้นผิวโลก[n. exp.] (pheūnphiu l) EN: Earth's surface FR: surface de la Terre [f] ; surface terrestre [f] ; surface du globe [f]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: world ; globe FR: monde [m] ; univers [m]
สารทิศ[n.] (sārathit) EN: all directions ; every direction ; all corners of the globe FR:
ทรงกลม[n.] (songklom) EN: sphere; globe; round shape FR: sphère [f] ; globe [m] ; forme sphérique [f]
ธรณีมณฑล[n.] (thøranīmont) EN: globe FR:
วงกลม[n.] (wongklom) EN: circle ; ring ; orb ; globe ; sphere FR: cercle [m] ; anneau [m] ; rond [m] ; disque [m]

-globe- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdkugel {f}terrestrial globe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -globe-
Back to top