ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-generate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น generate, *generate*,

-generate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we're gonna have to wait and see if it helps generate any new information.และเราจะต้องรอและดูว่ามันจะช่วยสร้างข้อมูลใหม่ ๆ
What if a cyber-brain could possibly generate its own ghost create a soul all by itself?จะเป็นงัยถ้าสมองกลนี้สามารถที่จะควบคุมจิตได้... สร้างจิตใหม่ได้ด้วยตัวมันเอง?
You generate the mythical golden spiral.สร้างเกลียวก้นหอยทองในตำนาน
You could fire in a bio-port in a slaughterhouse and never generate an infection.คุณติดตั้งไบโอ-พอร์ท ในโรงฆ่าเนี่ยนะ และไม่เคยก่อให้เกิดการติดเชื้อ
He couldn't generate enough power for the machine to reach critical mass.เขาไม่สามารถมีพลังงานพอที่เจ้าเครื่องนี้จะถึงจุดวิกฤติ.
You generate a lab report,you shred it.คุณทำรายงานแล๊ป คุณตัดมันทิ้ง
Large server farms generate a lot of heat, they need to be cooled.คลังเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเกิดความร้อน ซึ่งที่จริงแล้วมันควรจะถูกทำให้เย็น
How did you even generate enough pee for three pregnancy tests? That's amazing.เธอเอาฉี่จากไหนเยอะแยะมา ทดสอบได้ตั้ง 3 ครั้งเนี่ย น่าทึ่งมาก
That man downstairs can generate a chain reaction, which would be like dropping a nuclear bomb on this house.พ่อกำลังต่อสู้เพื่อสิ่งนั้น เขาพูดความจริง
All right, in order to get through that, we have to generate an electromagnetic field...เอาล่ะ เพื่อให้ผ่าน ตรงนั่น พวกเราต้องสร้าง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า...
We have to generate an electromagnetic field...พวกเราต้องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า...
In order to get through that, we have to generate an electromagnetic field.เพื่อที่จะให้ผ่านไปได้ เราต้องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

-generate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发电[fā diàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, 发电 / 發電] generate electricity

-generate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベントを生成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event
ジェネレート[, jienere-to] (n) generate
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
癒着体質[ゆちゃくたいしつ, yuchakutaishitsu] (n) tendency to form collusive ties; predisposition to generate cozy (collusive) relationships

-generate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear FR: produire ; générer ; engendrer ; donner naissance à
เกิด[v.] (koēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; provoke ; result in ; bring about ; engender ; trigger off ; start ; prompt ; generate ; spark ; spur FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer ; générer ; éveiller
ก่อกำเนิด[v.] (køkamnoēt) EN: occur ; initiate ; generate ; give birth to ; form FR: engendrer ; créer
ก่อเกิด[v. exp.] (kø koēt) EN: generate ; initiate ; originate FR: générer ; initier
ปั่นไฟ[v.] (panfai) EN: generate electricity FR: produire de l'électricité
ผลิต[v.] (phalit) EN: produce ; manufacture ; make ; generate ; yield FR: produire ; fabriquer ; manufacturer
ทำให้เกิด[v. exp.] (thamhai koē) EN: cause ; produce an effect ; create ; generate : engender ; give rise to ; bring about ; inspire FR: causer ; provoquer ; créer ; produire ; déclencher ; inspirer
ยังผล[n. exp.] (yang phon) EN: cause ; produce ; bring about ; result in ; generate ; lead to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -generate-
Back to top