ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-gay-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gay, *gay*,

-gay- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The gay face of spring is set before the worldหน้าร่าเริงของ spring is ตั้งก่อนโลก
Singles. Mixed singles. Gay singles.โสด โสดที่ผสมกัน เกย์ก็โสด
To be Val's gay uncle?ที่จะเป็นลุงเกย์ Val หรือไม่
I'm in the home of a gay couple who own a drag club.ผมอยู่ในบ้านของคู่เกย์ที่เป็นเจ้าของสโมสรลาก
It's high times for you, isn't it? The gay neighbour is terrified.สมใจคุณแล้วซิ ใช่ไหม เพื่อนบ้านเกย์กำลังรับทุกข์นี่
You notice that her name wasn't Gay or Joy or Fun!คุณจะรู้ว่า ชื่อของเธอไม่ใช่ เกย์ หรือจอย หรือฟัน!
How about this? "What's My Orientation?" Every day we bring out guests, and a panel has to guess if they're gay or straight.เอางี้มั้ย"ฉันเป็นเพศไหนเอ่ย" ให้คนดังมาทายกันว่าแขกคนไหนเป็นเกย์
We were talking about you. Remember when we used to call you Gay Boy?เรากำลังพูดถึงเธอ จำได้มั้ยว่าเราเคยเรียกเธอเด็กเกย์?
We'd call you Gay Boy, and you'd just freak out.เราเคยเรียกเธอเด็กเกย์ และเธอสติแตกไปเลย
Yes, you do. We were calling you Gay Boy, and you got mad.ต้องได้สิ เราเรียกเธอว่าเด็กเกย์ และเธอโกรธ
Are you gay now?ตอนนี้เธอเป็นเกย์หรือเปล่า?
It looks like a gay porno star lives here.ดูเหมือนว่าดาวโป๊เกย์อาศัยอยู่ที่นี่

-gay- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, 同性恋 / 同性戀] homosexuality; gay person; gay love
同性恋者[tóng xìng liàn zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 同性恋者 / 同性戀者] homosexual; gay person
红妆[hóng zhuāng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄤ, 红妆 / 紅妝] splendid gay female clothing
美玲[Měi Líng, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄥˊ, 美玲] Mei Ling (girl's name); Zhou Meiling 周美玲 (1969-), Taiwanese gay film director

-gay- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲイバー[, geiba-] (n) gay bar
ゲイボーイ[, geibo-i] (n) gay boy
ゲイリブ[, geiribu] (n) gay lib(eration); (P)
ハードゲイ[, ha-dogei] (n) hard-core gay (pornography)
ホモっぽい[, homo ppoi] (adj-i) pretending to be gay
享楽生活[きょうらくせいかつ, kyourakuseikatsu] (n) gay life
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P)
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people

-gay- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาร์เกย์[n.] (bā-kē) EN: gay bar FR:
แช่มชื่น[adj.] (chaemcheūn) EN: cheerful ; joyful ; happy ; gay FR:
ชาวเกย์[n. exp.] (chāo kē) EN: gay ; homosexual FR: gay [m] ; homosexuel [m]
อีแอบ[n. exp.] (ī aēp) EN: closet gay ; effeminate gay man FR:
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; FTM ; transsexual ; gay ; eunuch FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé [m] (fam. - inj.) ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; pédale [f] (péj. - fam.) ; tapiole [f] (vulg.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; homophile [m]
เกย์[n.] (kē) EN: gay ; homosexual FR: gay [m] ; homosexuel [m]
เกย์คิง[n. exp.] (kē-khing) EN: gay king FR:
เกย์ควีน[n. exp.] (kē-khwīn) EN: gay queen FR:
คู่เกย์[n. exp.] (khū kē) EN: gay male couple FR: couple gay [m]
ลักเพศ[n.] (lakkaphēt) EN: homosexual ; gay FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)
เล่นเพื่อน[v.] (lenpheūoen) EN: have a gay relationship ; have lesbian sex ; sleep together ; female-female dalliance FR:
ร่าเริง[adj.] (rāroēng) EN: cheerful ; happy ; in high spirits ; overjoyed ; gay ; jocund FR: jovial ; enjoué ; gai ; joyeux
สังคมชาวเกย์ ; สังคมของชาวเกย์[n. exp.] (sangkhom ch) EN: FR: communauté gay [f]
ธงสีรุ้ง[n. exp.] (thong si ru) EN: rainbow flag ; gay pride flag ; LGBT pride flag FR: drapeau arc-en-ciel [m]

-gay- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -gay-
Back to top