ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-gap-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gap, *gap*,

-gap- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Provide a little gap and let him slip through it.ให้ช่องว่างเล็กๆและให้เขาผ่านมัน
As such, he will be sent to Notched Gap Indian School to board there until the age of 18.เพราะอย่างนั้น เขาจะถูกส่งไป โรงเรียน น็อตช์แก็ปอีนเดียน และอยู่ที่นั่นจนกว่าอายุ 18
If our luck holds, the Gap of Rohan will still be open to us.ถ้าโชคดีพอ ช่องเขาโรฮันจะเปิดต้อนรับเราอยู่
Make for the Gap of Rohan, and take the west road to my city!เดินตรงไปยังช่องแคบโรฮัน ใช้ถนนตะวันตกสู่กอนดอร์
The Gap of Rohan takes us too close to Isengard!ช่องแคบโรฮันอยู่ใกล้ไอเซนการ์ดเกินไป
We make for the Gap of Rohan. We should never have come here.เราตั้งใจจะไปช่องเขาโรฮัน เราไม่น่ามาที่นี่เลย
I've put a gap between appointments, but if one patient is late, they might run into each other since there's only one doorฉันจะหาเวลาให้ ระหว่างการนัดหมาย แต่ถ้ามีคนไข้สักคนมาช้า คนอื่นก็ต้องช้าเหมือนกัน เพราะว่ามีแค่ประตูเดียว
There's a large age gap between you twoดูเหมือนว่าคุณทั้งคู่จะอายุห่างกันมาก
I walked past these Gap stores and I looked at them and I think my God there's like 2000 of these stores across the country.มองดูและคิดว่า พระเจ้า มีร้านพวกนี้ราว 2000 สาขาทั่วประเทศ ดูตึกพวกนี้สิ ดูกระจกหน้าร้าน
Please mind the gap between the train and the platform...โปรดระวังร่องระหว่างรถไฟและชานชลา...
I'll get you a Gap ad.ฉันดันนายให้เป็นพรีเซนเตอร์แก๊ป
The gap in performance at elementary schools is rising.ช่องว่างระหว่างพฤติกรรมในโรงเรียนประถมมีมากขึ้น

-gap- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
空隙[kòng xì, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧˋ, 空隙] crack; gap between two objects; gap in time between two events

-gap- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォメーションギャプ[, infome-shongyapu] (n) information gap
インフレギャップ[, infuregyappu] (n) inflationary gap
ギャップレース[, gyappure-su] (n) gap lathe
ジェネレーションギャップ[, jienere-shongyappu] (n) generation gap
ジェンダーギャップ[, jienda-gyappu] (n) gender gap
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
デタレントギャップ[, detarentogyappu] (n) deterrent gap
デフレギャップ[, defuregyappu] (n) deflationary gap
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] (n) {comp} interblock gap
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap
地震空白域[じしんくうはくいき, jishinkuuhakuiki] (n) seismic gap
技術格差[ぎじゅつかくさ, gijutsukakusa] (n) disparity in technology; technological gap; technology gap
欠缺[けんけつ, kenketsu] (n) lacuna; gap where something is lacked
現役合格[げんえきごうかく, gen'ekigoukaku] (n) passing university entrance exams in the last year of high school (instead of failing then taking gap year(s))
長打コース[ちょうだコース, chouda ko-su] (n) ball hit toward the gap between outfielders (baseball)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ギャップ[ぎゃっぷ, gyappu] gap
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] interblock gap
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap
レコード間ギャップ[レコードかんギャップ, reko-do kan gyappu] inter-record gap
浮上高[ふじょうこう, fujoukou] flying height, head gap
磁極間隔[じきょくかんかく, jikyokukankaku] gap width

-gap- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity ; gap FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; baie [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap FR: espace [m] ; blanc [m] ; écart [m] ; case [f]
ช่องว่างในตลาด[n. exp.] (chǿngwāng n) EN: gap in the market FR:
ช่องว่างระหว่างวัย[n. exp.] (chǿngwāng r) EN: generation gap FR:
ช่องโหว่[n.] (chǿng wō) EN: loophole ; gap ; hole FR: brèche [f] ; lacune [f]
แก๊ป[n. prop.] (Kaep ) EN: Gap FR: Gap
ความไม่เข้าใจกัน[n. exp.] (khwām mai k) EN: gap FR: incompréhension [f]
ระยะห่าง[n. exp.] (raya hāng) EN: space ; interval ; gap FR: espace [m] ; intervalle [m]
รู[n.] (rū) EN: hole ; gap ; cavity ; orifice FR: trou [m] ; orifice [m]
โหว่[n.] (wō) EN: gap ; hole ; loophole ; flaw FR:
ย่นระยะทางให้สั้นลง[v. exp.] (yon rayathā) EN: reduce the distance ; narrow the gap FR:

-gap- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandabstand {m}band gap
Schaltdifferenz {f}differential gap
Funkenstrecke {f}spark gap
Kopfabstand {m} (Platte)head gap
Schattenfuge {f}shadow gap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -gap-
Back to top