ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-frontier-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น frontier, *frontier*,

-frontier- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า
Two days into Tibet's western frontier and we are graciously kicked out.แค่สองวันที่ทิเบตตะวันตก เราก็ถูกไล่ออกมาอย่างสมเกียรติ
The Chinese have attacked the Tibetan frontier near Den-Go.ทัพจีนบุกโจมตีชายแดนทิเบต ใกล้กับเมืองเด็นโก
"Today at the dawn, 84,000 troops of the 1st and 2nd Field Armies... under the overall command of General Chang Jing Wu... attacked the Tibetan frontier near Den-Go."เช้ามืดวันนี้ กองกำลัง 84,000 นาย พร้อมกับทหารพรานสองหน่วย ภายใต้การนำของนายพลถั่งจิงวู เข้าโจมตีชายแดนทิเบต ใกล้กับเมืองเด็นโก
To reach the government zone, you would need to cross the frontier gardenเพื่อเข้าสู่เขตรัฐบาล เธอต้องข้ามผ่านปราการสวน
Wouldn't think you'd find the daughter of Frontier Justice Frank working in a prison.คิดไม่ถึงว่าจะเจอลูกสาวเทศมนตรีทำงานในคุกน่ะ
Take the advanced guard and check how the frontier garrisons are doing.พาคนล่วงหน้าไปตรวจดูก่อนว่า พวกทหารหน้าด่านกำลังทำอะไรอยู่
His Majesty plans on sending the Dragon Guard out to the frontier defenses as well.ฝ่าบาทวางแผนที่จะส่งองครักษ์มังกร ออกไปป้องกัน แนวหน้าด้วยพะยะค่ะ
Think of it as a new frontier in her training.คิดซะว่าเธอได้ฝึกอะไรใหม่ๆ แล้วกัน
A new frontier of psychic warfare. That was Stalin's dream.แนวคิดในการทำสงครามพลังจิต นั่นคือความฝันของ สตาลิน
In a common struggle that has brought about our emancipation and pushed back the frontier of racism the millions of our people say thank you and thank you again.ในความพยายามดิ้นรน.. ที่ทำให้ได้มาซึ่งการปลดแอก.. และการลดน้อยถอยลง..
While we lose brave men to foot rot and frostbite, the Pict king Gorlacon sends his war parties to raid along the frontier at will.ที่ซึ่งเราสูญเสียผู้กล้ามากมายให้กับโรคเท้าเปื่อยและน้ำแข็งกัด การ์โลคอน กษัตริย์ของพวกพิ๊ค ส่งทัพหน้าออกมาสู้ตาย

-frontier- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边塞[biān sài, ㄅㄧㄢ ㄙㄞˋ, 边塞 / 邊塞] frontier fortress
边寨[biān zhài, ㄅㄧㄢ ㄓㄞˋ, 边寨 / 邊寨] frontier stockade
边防[biān fáng, ㄅㄧㄢ ㄈㄤˊ, 边防 / 邊防] frontier defense

-frontier- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
サガフロ[, sagafuro] (n) (abbr) Saga Frontier (game)
ニューフロンティア[, nyu-furonteia] (n) new frontier
フロンティアスピリット[, furonteiasupiritto] (n) frontier spirit
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district
国境を固める[こっきょうをかためる, kokkyouwokatameru] (exp,v1) to fortify the frontier
新進党[しんしんとう, shinshintou] (n) New Frontier Party (defunct Japanese political party); NFP
都護府[とごふ, togofu] (n) (See 都護・1,西域都護府,安東都護府,安南都護府,安西都護府,燕然都護府,単于都護府,北庭都護府) Protectorate General; Han- and Tang-period Chinese office established to pacify and control peoples on the frontier (during the Tang period, six major Protectorate Generals were established)
開拓精神[かいたくせいしん, kaitakuseishin] (n) frontier spirit

-frontier- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาเกษตร[n.] (ānākasēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตของประเทศ[n. exp.] (ānākhēt khø) EN: frontier territory FR: limite territoriale [f]
ชายแดน[n. exp.] (chāi daēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland FR: frontière [f]
จุดขอบ[n. exp.] (jut khøp) EN: boundary point ; frontier point FR:
ข้ามแดน[v. exp.] (khām daēn) EN: cross the frontier FR: passer la frontière ; traverser la frontière
ข้ามเขต[v. exp.] (khām khēt) EN: cross the frontier FR:
ข้ามถิ่น[v. exp.] (khām thin) EN: cross the frontier FR:
เขต[n.] (khēt) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
เขตแดน[n.] (khētdaēn) EN: frontier ; border ; boundary FR: frontière [f]
เขตพรมแดน[n. exp.] (khēt phromd) EN: borderland ; frontier ; border area FR: zone frontalière [f]
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin ; scope FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f] ; périmètre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -frontier-
Back to top