ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fragrant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fragrant, *fragrant*,

-fragrant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, I find the Ariana much more fragrant than the RaphaeIa.ผมว่า พันธ์ อริน่า หอมกว่า ราแพรล่า นิดหน่อยนะ
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก
It's a spicy, fragrant dish that I'm sure you will enjoy.เป็นอาหารจานเผ็ดเด็ดดวง ที่คุณต้องชื่นชอบ
Oh... A fragrant bath coming up Relax and enjoy...อ่างน้ำหอมกำลังมาแล้ว ผ่อนคลายและสนุก...
Yes, So We Can Starve In A Fragrant Hotel Room.ครับ พวกเราต้องหิวโซในโรงแรมแน่ๆ
Maybe oil fragrant for your feet.น้ำ ? หรือว่าจะเป็นน้ำมันหอมใส่ตีน
It was the most fragrant of perfumes. Ever since the day we met.ครั้งแรกที่เจอคุณ กลิ่นมันก็แค่จางๆ
Drunk amongst those fragrant flowers...มัวเมาในกลิ่นหอมของดอกไม้เหล่านั้น
Her fragrant head rested below my chinกลิ่นหอมจากเส้นผมของเธอ อบอวลอยู่ใต้จมูกฉัน
There wasn't really a fragrant scent from the powder case.นั่นไม่ใช่ กลิ่นหอมที่มาจากแป้งร่ำ
Second, coming from the taco truck, you would have walked right by these beautifully fragrant gardenias.สองคือจาก รถขายทาโก้ คุณน่าจะเดือนข้าง ดอกการ์เดเนีย ส่งกลิ่นหอมละมุนนี่

-fragrant- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén, ㄔㄣˊ, 茞] fragrant plant; angelica
[sūn, ㄙㄨㄣ, 荪 / 蓀] fragrant grass
香花[xiāng huā, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄚ, 香花] fragrant flower; fig. beneficial (of artworks etc)
[yǎn, ㄧㄢˇ, 馣] fragrant odor
[chán, ㄔㄢˊ, 欃] sandalwood (Santalum album), a Nepalese tree producing valuable fragrant oil; comet
[lán, ㄌㄢˊ, 兰 / 蘭] orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木兰); surname Lan
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
馨香[xīn xiāng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ, 馨香] fragrant (of incense)
鸟语花香[niǎo yǔ huā xiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, 鸟语花香 / 鳥語花香] lit. birdsong and fragrant flowers (成语 saw); fig. the intoxication of a beautiful spring day

-fragrant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
千鳥草[ちどりそう;チドリソウ, chidorisou ; chidorisou] (n) (1) (uk) (See 手形千鳥) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea); (2) (See 飛燕草) rocket larkspur (Consolida ajacis)
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup)
手形千鳥;手型千鳥[てがたちどり;テガタチドリ, tegatachidori ; tegatachidori] (n) (uk) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea)
木所[きどころ, kidokoro] (n) classification of fragrant woods used as incense
木犀[もくせい, mokusei] (n) fragrant olive; sweet olive; Osmanthus fragrans; Olea fragrans
栴檀は双葉より芳しい[せんだんはふたばよりかんばしい, sendanhafutabayorikanbashii] (exp) genius shows from childhood; the Japanese bead tree is fragrant from when a sprout
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
留木;留め木[とめぎ, tomegi] (n) (1) fragrant wood; (2) wooden peg; toggle
白雲木[はくうんぼく;ハクウンボク, hakuunboku ; hakuunboku] (n) fragrant styrax; styrax obassia
芳枝[ほうし, houshi] (n) fragrant branch of flowers
芳気[ほうき, houki] (n) fragrant scent
芳草[ほうそう, housou] (n) fragrant herb
芳香油[ほうこうゆ, houkouyu] (n) (obsc) (See 精油) fragrant oil; essential oil
薫ずる[くんずる, kunzuru] (vz,vi,vt) to be fragrant
薫煙[くんえん, kun'en] (n) fragrant smoke; aromatic smoke
金木犀[きんもくせい;キンモクセイ, kinmokusei ; kinmokusei] (n) (uk) fragrant olive (Osmanthus fragrans var. aurantiacus)
銀木犀[ぎんもくせい;ギンモクセイ, ginmokusei ; ginmokusei] (n) (uk) tea olive (Osmanthus fragrans); fragrant olive; sweet olive
香しい;馨しい;芳しい[かぐわしい, kaguwashii] (adj-i) (uk) sweet-smelling; scentful; fragrant
香り米[かおりまい, kaorimai] (n) aromatic rice; fragrant rice
香木[こうぼく, kouboku] (n) fragrant wood; aromatic tree
香草[こうそう, kousou] (n) herb; fragrant grass
鬢付け[びんつけ, bintsuke] (n) (abbr) (See 鬢付け油) fragrant oil used to make sumo wrestler's top-knot
鬢付け油;鬢付油[びんつけあぶら, bintsukeabura] (n) fragrant oil used to make sumo wrestler's top-knot

-fragrant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดหลีใบกล้วย [n. exp.] (dēlī bai kl) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum FR:
ข้าวหอมมะลิกัมพูชา[n. exp.] (khāo høm ma) EN: Cambodia fragrant rice FR:
ข้าวหอมปทุมธานี[n. exp.] (khāo høm Pa) EN: Thai Pathumthani fragrant rice FR:
คัดเค้า[n.] (khatkhao) EN: fragrant randia ; Siamese Randi ; Randia siamensis ; Oxyceros horridus FR: Oxyceros horridus
เทียนอบ[n. exp.] (thīen op) EN: fragrant candle ; scented candle [used for smoking sweetmeats] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fragrant-
Back to top