ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-foul-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น foul, *foul*,

-foul- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Haul in that line or it'll foul us.ดึงเชือกกลับมาไม่งั้นเราจะเสียหสัก
Iago, I love the way your foul little mind works!อิอาโก้ ข้าชอบเวลาที่สมองอันสกปรกของเจ้าใช้งานได้จัง
"Gerry, did you foul the ball?""Gerry, คุณเหม็นลูก?"
You followed me in there and said again, "Gerry, did you foul the ball?"คุณปฏิบัติตามฉันอยู่ในนั้นและพูดอีกครั้ง "Gerry, คุณเหม?
I pissed on it... because I did foul the ball.I บทสรุปมันในนั้น ... เพราะว่าผมทำลูกเหม็น
Now he's meddling with our dearest girl. The foul fiend!แล้วตอนนี้เขายังมายุ่งกับหญิงสาวสุดที่รักของเราอีก ปิศาจที่ชั่วช้า
By foul craft, Saruman has crossed Orcs with Goblin-men.ซารูเเมนสร้างกองกำลังลูกผสม ระหว่างพวกออร์คกับก๊อบลิน
But the air doesn't smell so foul down here.เพียงแต่อากาศที่ผ่านมาทางช่องนี้ไม่มีกลิ่นสกปรกน่ะ
He's in a foul mood 'cause they woke him upเขาอารมณ์เสีย เพราะถูกปลุกขึ้นมา
It means "dirty blood." Mudblood's a really foul name for someone who's Muggle-born.มันคือเลือดไม่บริสุทธิ์ เป็นคำหยาบ สำหรับคนที่เกิดจากมักเกิ้ล
Why Transamerica foul ahWhy Transamerica foul ah
What? No, we foul here, they miss the first free throw...จริงด้วย เราฟาวล์ตรงนี้ พวกนั้นชู้ตลูกโทษพลาด...

-foul- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污浊[wū zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 污浊 / 污濁] dirty; muddy; foul (sewer)
蒙难[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, 蒙难 / 蒙難] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger
擦棒球[cā bàng qiú, ㄘㄚ ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, 擦棒球] foul tip
边线[biān xiàn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 边线 / 邊線] sideline; foul line
恶疾[è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ, 恶疾 / 惡疾] unpleasant ailment; foul disease

-foul- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テクニカルファウル[, tekunikarufauru] (n) technical foul
パーソナルファウル[, pa-sonarufauru] (n) personal foul
ファウル(P);ファール[, fauru (P); fa-ru] (n,vs) foul (sports); (P)
ファウルスロー[, faurusuro-] (n) foul throw
ファウルチップ[, fauruchippu] (n) foul tip
ファウルボール[, faurubo-ru] (n) foul ball
ファウルライン[, faururain] (n) foul line
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P)
卑劣(P);鄙劣[ひれつ, hiretsu] (adj-na,n) mean; foul play; cowardly; base; (P)
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P)
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
騙し討ち[だましうち, damashiuchi] (n) surprise attack; sneak attack; foul play

-foul- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather FR: la météo est médiocre
ฟาวล์ = ฟาล์ว [n.] (fāo) EN: foul FR: faute [f]
การฟาล์วครั้งที่ห้า = การฟาล์วครั้งที่ 5[n. exp.] (kān fāo khr) EN: fifth foul FR: cinquième faute [f]
คำพูดสัปดน[n. exp.] (kham phūt s) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language FR: langage obscène [m]
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell ; stench ; stink ; effluvium ; pong ; reek FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
เล่นโกง[v. exp.] (len kōng) EN: play dirty ; foul FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome ; malodorous FR: malodorant ; puant ; nauséabond
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นหืน[adj.] (men heūn) EN: rancid ; foul ; strong-smelling ; stale FR: rance
มอม[v.] (møm = mǿm) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile FR: souiller ; maculer
น้ำครำ[n. exp.] (nāmkhram) EN: sewage ; slops ; foul water ; polluted water ; waste water FR: eaux useés [fpl] ; eau d'égout [f] ; eaux sales [fpl] ; eaux ménagères [fpl] ; eau croupie [f] ; eau polluée [f]
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
เปื้อน[v.] (peūoen) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché ; saloper (fam.)
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
เปื้อนเปรอะ[v.] (peūoenproe) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain FR: salir ; polluer
ผิดกติกา[X] (phit katikā) EN: foul ; not playing the game ; not abiding by the rules FR:
เปรอะ[v.] (proe) EN: foul ; dirty ; be stained with FR: salir ; souiller ; polluer
เส้นฟาวล์[n. exp.] (sen fāo) EN: foul line FR:
โสโครก[adj.] (sōkhrōk) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty FR: dégoûtant ; immonde
โสมม[adj.] (sōmom) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul FR: sale ; dégoûtant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -foul-
Back to top