ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-foresight-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น foresight, *foresight*,

-foresight- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, what's more, she had the foresight to put a date on it.หล่อนมองการณ์ไกลเลยลงวันที่ไว้ด้วย
Lex had the foresight to draw as much spinal fluid as we could from Moira Sullivan.เล็กซ์ได้คาดการณ์ไว้จึงเก็บไขสันหลังไวัมากเท่าที่เราจะได้จากแม่ของคุณ
Not everyone has the foresight to die in front of a camera.ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้นะ/N เพื่อที่จะตายต่อหน้ากล้อง
He had the foresight to conceal this for more than 400 years.เขามองการณ์ไกลถึงซ่อนมันได้มากกว่าสี่ร้อยปี
I had the foresight to collar up a particularly inquisitive blonde.จริงๆเเล้ว ผมได้มองการณ์ไกล ด้วยการสวมปลอกคอระเบิดนั่น ไว้ที่สาวผมบลอนด์ช่างสอดรู้สอดเห็นคนนึง
And due to a lack of foresight on part of one of my predecessors,และเนื่องจากการขาดวิสัยทัศน์ของคุณ ในฐานะที่คุณเป็นคนที่อยู่มาก่อน

-foresight- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予知夢[よちむ, yochimu] (n) precognitive dream; foresight dream; prophetic dream
智慮[ちりょ, chiryo] (n) foresight

-foresight- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดการณ์ไกล[adj.] (khit kān kl) EN: having foresight FR:

-foresight- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Technikvorausschau {f}; technischer Weitblicktechnology foresight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -foresight-
Back to top