ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-forbearance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น forbearance, *forbearance*,

-forbearance- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不作為[ふさくい, fusakui] (n) forbearance
忍辱[にんにく, ninniku] (n) {Buddh} forbearance (in the face of difficulty, persecution, etc.)

-forbearance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
ความอดกลั้น[n.] (khwām otkla) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām ottho) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude ; tenavity ; grit FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f] ; indulgence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -forbearance-
Back to top