ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fluorescent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fluorescent, *fluorescent*,

-fluorescent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The flickers on the-- Fluorescent lights were flickering.พอดีชั้น 16 หลอดไฟมันวูบ ๆ
The best thing to throw... is a fluorescent light bulb.สิ่งที่ดีที่สุดคือการขว้าง หลอดไฟ
My favorite color is fluorescent beige and my ambition is to have my own record layer.สีที่ชอบคือสีเบจจ์ฟลูออเรสเซนต์ ความใฝ่ฝันของฉันคือ\ มีเพลงเป็นของตัวเอง
You know fluorescent lights flicker at the same frequency as the human brain?กระพริบด้วยความถี่เดียวกับ สมองของมนุษย์น่ะ
"The fluorescent lights flickered on."แสงจากหลอดไฟริบหรี่"
The one where y'all had the vampires fucking under that hideous fluorescent lighting.ห้องที่พวกแกมีแวมไพร์เอากันอยู่ ใต้แสงฟลูออเรสเซ้นที่น่าขยะแขยง
The atoms will perform a wild, fluorescent dance.อะตอมจะดำเนินการ ป่าเต้นรำเรืองแสง
When it hits our atmosphere, the oxygen and nitrogen molecules in the air glow like giant fluorescent lightbulbs.เมื่อมันกระทบบรรยากาศของเรา ออกซิเจนและไนโตรเจนโมเลกุล ในอากาศเรืองแสงเช่น หลอดฟลูออเรยักษ์

-fluorescent- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节能灯[jié néng dēng, ㄐㄧㄝˊ ㄋㄥˊ ㄉㄥ, 节能灯 / 節能燈] compact fluorescent lamp
日光灯[rì guāng dēng, ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, 日光灯 / 日光燈] fluorescent light
荧光屏[yíng guāng píng, ˊ ㄍㄨㄤ ㄆㄧㄥˊ, 荧光屏 / 熒光屏] fluorescent screen; TV screen

-fluorescent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サークライン[, sa-kurain] (n) circular fluorescent lamp (Circuline)
官求品[かんきゅうひん, kankyuuhin] (n) fluorescent light bulb
点灯管[てんとうかん, tentoukan] (n) gas discharge lamp starter; fluorescent lamp starter; glow starter
真空蛍光管[しんくうけいこうかん, shinkuukeikoukan] (n) (See 蛍光管) vacuum fluorescent tube
蛍光体[けいこうたい, keikoutai] (n) (See 蛍光物質) fluorescent substance
蛍光塗料[けいこうとりょう, keikoutoryou] (n) fluorescent paint
蛍光板[けいこうばん, keikouban] (n) fluorescent screen
蛍光灯(P);蛍光燈(oK);螢光灯(oK);螢光燈(oK)[けいこうとう, keikoutou] (n) (1) fluorescent lamp; fluorescent light; (2) person who is slow to react; someone slow on the uptake; (P)
蛍光物質[けいこうぶっしつ, keikoubusshitsu] (n) (See 蛍光体) fluorescent substance; phosphor
蛍光管[けいこうかん, keikoukan] (n) (See 真空蛍光管) fluorescent tube
蛍光色[けいこうしょく, keikoushoku] (n,adj-no) fluorescent color; fluorescent colour
Japanese-English: COMDICT Dictionary
蛍光物質[けいこうぶっしつ, keikoubusshitsu] fluorescent substance, phosphor

-fluorescent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟนีออน[n. exp.] (fai nīøn) EN: neon light FR: néon [m] ; tube fluorescent [m]
จอเรืองแสง[n. exp.] (jø reūangsa) EN: fluorescent screen FR: écran fluorescent [m]
เรือง[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent FR: brillant ; luisant
เรืองแสง[adj.] (reūangsaēng) EN: fluorescent FR: fluorescent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fluorescent-
Back to top