ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fluid-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fluid, *fluid*,

-fluid- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฝดน้ำ (n.) too much amniotic fluid in the pregnancy See also: water discharged just before giving birth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll go there to analyze and collate the fluid samples.ฉันจะได้วิเคราะห์ และเปรียบเทียบตัวอย่างของเหลวได้
It's definitely an irradiated fluid of some sort.ดูก็รู้ว่ามันเป็นราสีอะไรสักอย่าง
Spinal fluid flowing out of her, and I --น้ำไขสันหลังไหลออกมา แล้วผมก็...
Because of our advances, Jap movements have become increasingly fluid - retreating at night, hiding during the day to avoid our aircraft.เพราะเราบุกเข้ามาเร็วมาก การเคลื่อนไหว.. ของกองทัพญี่ปุ่นจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย มีการหลบไปตั้งหลักช่วงค่ำ..
The sticky white fluid that comes out from you is called seminal fluid.ของเหลวเหนียวๆ สีขาวที่หลั่งออกมา จากพวกเธอจะเรียกว่าน้ำอสุจิ
In an average man's seminal fluid there are two hundred million sperms.โดยเฉลี่ยอสุจิของผู้ชาย จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยล้านสเปิรม์
I get fluid built up in my engine block, but Doc said he's gonna fix it.ฉันได้รับของเหลวสร้างขึ้น ในเครื่องยนต์บล็อกของฉัน แต่หมอบอกว่าเขาจะแก้ไขได้ เขาสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะไร
We're combining all the data we've got into one fluid shot.to render this singIe fIuid shot.
It takes four and a half days to render this single fluid shot.-You understand? -Yeah. Yeah.
Once we get the shunt in,any excess spinal fluid will drain to his abdomen.ตอนที่เราผ่าตัด ของเหลวจากไขสันหลังรั่วเข้าไปที่ช่องท้องของเค้า
And then a remarkable coincidence, they each die of respiratory failure with fluid in their lungs.แล้วเรื่องบังเอิญก็บังเกิด ทุกคนตายด้วยระบบหายใจล้มเหลว มีของเหลวในปอด
Because his work is described to be fluid and graceful like a poem...ก็เพราะว่าผลงานของเขานั้น.. ..ฟังแล้วดุจได้ฟังบทกวีผ่านเปียโน..

-fluid- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, 培养液 / 培養液] culture fluid (in biological lab.)
流体力学[liú tǐ lì xué, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 流体力学 / 流體力學] fluid mechanics; hydrodynamics
流体动力学[liú tǐ dòng lì xué, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 流体动力学 / 流體動力學] fluid dynamics
眼波[yǎn bō, ㄧㄢˇ ㄅㄛ, 眼波] fluid glance
补液[bǔ yè, ㄅㄨˇ ㄧㄝˋ, 补液 / 補液] fluid infusion
连续介质力学[lián xù jiè zhì lì xué, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 连续介质力学 / 連續介質力學] mechanics of a continuous medium (math. phys.); fluid mechanics
绕流[rào liú, ㄖㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 绕流 / 繞流] turbulence (in fluid mechanics)
粘性力[nián xìng lì, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 粘性力] viscous forces (in fluid mechanics)
雷诺数[Léi nuò shù, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄕㄨˋ, 雷诺数 / 雷諾數] Reynolds number (ratio of inertial forces to viscous forces in fluid mechanics)

-fluid- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チキソトロピー[, chikisotoropi-] (n) thixotropy (property of being more fluid when shaken)
ブアン液[ブアンえき, buan eki] (n) Bouin's fluid
フルード[, furu-do] (n) fluid
ブレーキフルード[, bure-kifuru-do] (n) brake fluid
リンパ液;淋巴液[りんぱえき(淋巴液);リンパえき(リンパ液), rinpaeki ( rin tomoe eki ); rinpa eki ( rinpa eki )] (n) lymph fluid
低髄液圧症候群[ていずいえきあつしょうこうぐん, teizuiekiatsushoukougun] (n) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome
先走り汁[さきばしりじる, sakibashirijiru] (n) (col) pre-cum; pre-ejaculate; Cowper's fluid
先走り液[さきばしりえき, sakibashirieki] (n) (col) pre-cum; pre-ejaculate; Cowper's fluid
引火性液体[いんかせいえきたい, inkaseiekitai] (n) inflammable liquid; inflammable fluid
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P)
水霜[みずじも, mizujimo] (n) (1) frozen dew (at the end of autumn); (2) amniotic fluid
津液[しんえき, shin'eki] (n) (1) saliva; spit; spittle; (2) fluid (in Chinese medicine, esp. a colourless bodily fluid, e.g. tears)
流線[りゅうせん, ryuusen] (n) flow line; streamline; lines representing the flow of a fluid
羊水[ようすい, yousui] (n) amniotic fluid
胸水[きょうすい, kyousui] (n) pleural fluid
脳脊髄液[のうせきずいえき, nousekizuieki] (n) cerebrospinal fluid
脳脊髄液減少症[のうせきずいえきげんしょうしょう, nousekizuiekigenshoushou] (n) (See 低髄液圧症候群) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome
髄液[ずいえき, zuieki] (n) cerebrospinal fluid

-fluid- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาโปธาตุ[n.] (āpōthāt) EN: water ; fluid ; fluid element FR: fluide [m]
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
ไขข้อ[n. exp.] (khaikhø) EN: synovial fluid FR:
คาวปลา[n. exp.] (khāoplā) EN: mucus of fish ; amniotic fluid FR:
ของไหล[n.] (khønglai) EN: fluid ; liquid FR: fluide [m]
ของไหลทำงาน[n. exp.] (khønglai th) EN: working fluid FR:
ของไหลที่อัดได้[n. exp.] (khøng-lai t) EN: compressible fluid FR: fluide compressible [m]
ของไหลที่อัดไม่ได้[n. exp.] (khøng-lai t) EN: incompressible fluid FR: fluide incompressible [m]
ของเหลว[n.] (khønglēo) EN: liquid ; fluid FR: liquide [m] ; fluide [m]
กลศาสตร์ของไหล[n. exp.] (konlasāt kh) EN: fluid mechanics FR: mécanique des fluides [f]
กลศาสตร์ของไหลเชิงคณนา[n. exp.] (konlasāt kh) EN: computational fluid dynamics (CFD) FR:
เหลว[adj.] (lēo) EN: fluid ; liquid ; watery FR: fluide ; liquide
น้ำอสุจิ[n. exp.] (nām asuji) EN: sperm ; semen ; seminal fluid FR: sperme [m] ; liquide séminal [m]
น้ำเชื้อ[n.] (nāmcheūa) EN: semen ; sperms ; seminal fluid FR: sperme [m]
น้ำกาม[n.] (nāmkām) EN: semen ; sperm ; seminal fluid ; spermatic fluid FR: sperme [m] ; liquide spermatique [m]
น้ำคร่ำ[n. exp.] (nāmkhram) EN: amniotic fluid ; amnion FR: liquide amniotique [m]
น้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลัง[n.] (nām līeng s) EN: cerebrospinal fluid (CSF) FR: liquide cérébro-spinal (LCS) ; liquide céphalo-rachidien (LCR)
น้ำมันเบรก[n. exp.] (nāmman brēk) EN: brake fluid FR: liquide de frein [f]
น้ำมันคลัตช์[n. exp.] (nāmman khla) EN: clutch fluid FR: liquide d'embrayage [m]
พลศาสตร์ของไหล[n. exp.] (phonlasāt k) EN: fluid dynamics FR: dynamique des fluides [f]

-fluid- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bremsflüssigkeit {f}brake fluid
Samenflüssigkeit {f}seminal fluid
Gewebeflüssigkeit {f}tissue fluid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fluid-
Back to top