ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-flowing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flowing, *flowing*,

-flowing- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By the time we were playing at blood brothers I understood there was something very different flowing through my veins.แม้ในเวลาที่เราเล่นด้วยกันอย่างพี่น้องร่วมสายเลือด ผมก็ยังเข้าใจว่ามีอะไรที่แตกต่างมากๆ ไหลเวียนอยู่ภายในเส้นลือดของผม
I don't know what kind of poison is flowing through you but whatever it is keep it to yourself.ไม่รู้ว่าพิษอะไรมันแทรกซึมไปทั่วตัวคุณ ไม่ว่าอะไรก็ตาม อย่ามาลงที่ฉัน
The evil is swelling up and flowing out of me!พลังปีศาจประทุออกมา จนล้นปรี่เลยแน่ะ
Singled out because of flowing lines depicting the movement of the animal.โดดเด่นเพราะลายเส้นที่ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์
Well, I'm 31 with long, flowing locks and an athletic body.ฉันก็ 31 ไว้ผมยาวสลวย
Spinal fluid flowing out of her, and I --น้ำไขสันหลังไหลออกมา แล้วผมก็...
Like a river flowing from the past toward the future.AII right? This version of us, anyway.
Introduce a significant enough event at any point in this river and you create a new branch, still flowing toward the future, but along a different route.WeII, that's worth $ 1 0 biIIion right there. WouId've been a Iot faster if you'd written it yourseIf.
You look at that river gently flowing by.มองไปในแม่น้ำ ที่รินไหลผ่านไป
I'm already drowinng in this flowing river called Hiro.ฉันก็คือคนที่ถูกซัดไปโดยคลื่นที่ชื่อฮิโระ
Endlessly flowing forwards.ที่ไหลไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีวันหยุด
By the flowing waters, we stand guard.ตามกระแสน้ำไหล เราจะปกป้อง

-flowing- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 喋] flowing flood; to chatter
血流漂杵[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, 血流漂杵] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 洊] flowing water; successive
流畅[liú chàng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˋ, 流畅 / 流暢] flowing (of speech, writing); smooth and easy
[pén, ㄆㄣˊ, 湓] flowing of water; name of a river
[jiē, ㄐㄧㄝ, 湝] flowing (of water)
[biāo, ㄅㄧㄠ, 滮] flowing of water
[xì, ㄒㄧˋ, 潟] flowing water
跌宕昭彰[diē dàng zhāo zhāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ ㄓㄠ ㄓㄤ, 跌宕昭彰] flowing (of prose); free
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, 珠流] fluent with words; words flowing like pearl beads
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 潀] gather; flow into (water); sound of waters flowing together
内流[nèi liú, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, 内流 / 內流] inward flowing (of river); flowing into desert
内流河[nèi liú hé, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ, 内流河 / 內流河] inward flowing river; river flowing into desert or salt lake, e.g. Tarim river 塔裡木河|塔里木河
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 褎] sleeve; ample flowing robes

-flowing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギースポット[, enerugi-supotto] (n) (See パワースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei
パワースポット[, pawa-supotto] (n) (See エネルギースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei
房房した;房々した[ふさふさした, fusafusashita] (adj-f) tufty; fringy; floculent; fleecy; abundant; flowing (hair)
横流れ[よこながれ, yokonagare] (n) flowing into the black market
流しそうめん;流し素麺;流し索麺[ながしそうめん, nagashisoumen] (n) (See 素麺) fine white noodles served flowing in a small flume
浮き沈み[うきしずみ, ukishizumi] (n,vs) bobbing up and down; rising and falling; ebbing and flowing
淡々(P);淡淡;澹々;澹澹[たんたん, tantan] (adj-t,adv-to) (1) uninterested; unconcerned; indifferent; (2) plain; light; simple; bland; (3) flowing gently; (P)
貫流[かんりゅう, kanryuu] (n,vs) flowing through; conduction
遣り水;遣水(io)[やりみず, yarimizu] (n) (1) (See 寝殿造り) stream (in a Japanese garden); narrow stream flowing through a traditional garden (esp. in a Heian period villa); (2) watering (potted plants, bonsai, etc.)

-flowing- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟื้อย[adj.] (feūay) EN: elongated ; long and flowing FR: allongé
ขึ้นปาก[v.] (kheunpāk) EN: speak in a flowing way FR:
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing FR: facile ; aisé ; naturel
น้ำใจ[n.] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency FR: générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f] ; obligeance [f] (litt.)
พรู[adj.] (phrū) EN: flowing FR:
พรู[adv.] (phrū) EN: in great numbers ; flowing ; pouringly FR: en grande quantité
สลวย[adj.] (salūay) EN: sleek ; flowing ; beautiful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -flowing-
Back to top