ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-flickering-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flickering, *flickering*,

-flickering- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チラツキ;ちらつき[, chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display)

-flickering- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering ; soft FR: branlant ; instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -flickering-
Back to top