ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*flickering*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flickering, -flickering-

*flickering* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 闪闪 / 閃閃] flickering; sparkling; glistening; glittering

*flickering* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain)
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P)
チラツキ;ちらつき[, chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display)
揺;揺り[ゆり, yuri] (n) vibration; flickering; jolting; tremor
揺れ[ゆれ, yure] (n) vibration; flickering; jolting; tremor
明滅[めいめつ, meimetsu] (n,vs) flickering; blinking
点滅[てんめつ, tenmetsu] (n,vs) switching on and off; flashing; blinking; flickering; (P)

*flickering* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering ; soft FR: branlant ; instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *flickering*
Back to top