ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-flamboyant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flamboyant, *flamboyant*,

-flamboyant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't be a pigeon, he's too flamboyant for that.ไม่ใช่นกพิราบด้วย น่าจะเป็นอะไรที่ดูดีกว่านั้น
The personal attendance of the flamboyant prince has fueled speculation that the summit, now in its 10th year will witness the announcement of a major scientific breakthrough.เข้าร่วมประชุมบุคลากร ประชุมสุดยอดเป็นปีที่สิบแล้ว \ ที่เราประกาศของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ
Okay, you don't have to go and do some big, flamboyant number, all right?เเต่เธอดีพอ เธอไม่จำเป็นต้องแสดง
I buy the argument for a flamboyant supercar. I get it.ผมซื้อรถซูเปอร์คาร์ที่ตัดกัน กับสีสันฉูดฉาด ผมเข้าใจแล้ว

-flamboyant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浮いた[ういた, uita] (adj-f) light; frivolous; amorous; flamboyant
鳳凰木;鳳凰樹(iK)[ほうおうぼく;ホウオウボク, hououboku ; hououboku] (n) (uk) royal poinciana (Delonix regia); flamboyant

-flamboyant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟู่ฟ่า[adj.] (fū fā) EN: extravagant ; flamboyant FR:
หางนกยูงฝรั่ง[n.] (hāng-nokyūn) EN: Flamboyant ; Gulmohar ; Royal Poinciana ; Delonix regia FR: Delonix regia
นกพญาไฟเล็กคอดำ [n. exp.] (nok phayāfa) EN: Fiery Minivet FR: Minivet flamboyant [m]
นนทรี[n.] (nonsī) EN: copperpod ; golden flamboyant ; yellow flamboyant ; yellow flame tree ; yellow poinciana ; Peltophorum pterocarpum FR: arbre de feu [m] ; flamboyant jaune [m] ; flamboyant de l'Inde [m] ; Peltophorum pterocarpum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -flamboyant-
Back to top