ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fixedly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fixedly, *fixedly*,

-fixedly- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพ่งมอง (v.) look fixedly at See also: watch attentively Syn. เพ่ง, เพ่งดู, พิศดู

-fixedly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まじまじと[, majimajito] (adv) (See まじまじと見る) staringly; fixedly
まんじり[, manjiri] (n) (1) (See まんじりともしない) (usu. with negative verb) nap; doze; short sleep; (adv-to) (2) staringly; fixedly
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P)

-fixedly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุ่ม[adv.] (dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
ดุ่ม ๆ = ดุ่มๆ[adv.] (dum-dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
เขม็ง[adv.] (khameng) EN: staringly ; gazingly ; fixedly FR: fixement
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly FR: résolument
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely FR:
เพ่งมอง[v. exp.] (pheng møng) EN: gaze ; look fixedly at FR:
ส่อง[v.] (sǿng) EN: look fixedly at FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fixedly-
Back to top